Waterschap Rivierenland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Peilbesluiten, beslissingen op maat

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel en niet te weinig water in de sloten staat, regelen de honderden stuwen en gemalen van Waterschap Rivierenland het water in de sloot. Over de hoeveelheid water in sloten, maakt het waterschap afspraken. We willen namelijk rekening houden met de wensen en eisen van de omgeving. Afspraken over het waterpeil in een sloot, zijn dan ook het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces. De uitkomst hiervan is een peilbesluit: een document waarin staat welk waterpeil een bepaald gebied voor de komende tien jaar heeft.

Luisteren en meepraten

Het vaststellen van een peilbesluit is complex, er zijn veel belangen om rekening mee te houden. Is er natuur, landbouw, recreatie of staan er huizen? Ook waterkwaliteit, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol. Om naar al deze belangen te luisteren, is het vaststellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen. Bij ieder peilbesluit stellen we daarom een klankbordgroep samen, waarin vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties zitten die in het gebied actief zijn. Daarnaast presenteren we tijdens informatiebijeenkomsten in de buurt, nieuwe peilvoorstellen, waar ook u op kunt reageren.

Peilbesluitgebieden

Omdat ieder gebied zo zijn eigen wensen en eisen heeft, gelden er voor verschillende gebieden, verschillende peilbesluiten. We delen het rivierengebied op in zogeheten peilgebieden. Het waterschap telt ruim duizend van deze peilgebieden. Om geen duizenden peilbesluiten te hoeven maken, clusteren we deze peilgebieden in peilbesluitgebieden. Voor elk peilbesluitgebied stelt het waterschap eens in de tien jaar een peilbesluit vast. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de peilbesluitgebieden en kunt zien in welke gebieden de peilbesluiten worden herzien. Met een klik op het betreffende gebied, leest u meer over het gebied, het geldende peilbesluit, het herzieningsproces en momenten van inspraak.

Per gebied

 

Peilbesluiten
DeelstroomgebiedVaststelling (streef)peilbesluitStart herzieningOpmerkingen
Quarles van Ufford20062015 
De Linge (streefpeilbesluit)20072016 
Bommelerwaard 20082017 
Tielerwaard en Lek en Linge20092018 
Alblasserwaard20102019 
Alm en Biesbosch20102019 
Bloemers en Citters I en II 20112020 
Groesbeek en Ooijpolder  (streefpeilbesluit)20112020
Neder-Betuwe 20122021
Over-Betuwe (streefpeilbesluit)20122021
Vijfheerenlanden 20132022

 

Herziening peilbesluiten
DeelstroomgebiedVaststelling (streef)peilbesluitHerzieningOpmerkingen
Gedeeltelijke herziening Alblasserwaard20102014vastgesteld

 

Op de onderliggende pagina’s leest u specifieke informatie over dat gebied, de planning en stand van zaken van het proces en ziet u wie er in de klankbordgroep zit. Meer algemene informatie over een peilbesluit en over de procedure die het waterschap doorloopt om tot afspraken te komen, leest u in de brochure Peilbesluiten. Voor inzien of bestellen, zie product Brochures en publicaties, aanvraag

Informatie over peilbeheer in buitenpolders staat op de webpagina Waterbeheer buitenpolders.

Brochure peilbesluiten

brochure peilbesluit

Voor het aanvragen van deze folder, zie product Brochures en publicaties, aanvraag.

Geldende peilbesluiten

Alle geldende peilbesluiten kunt u ook vinden in de Regelgeving van Waterschap Rivierenland.

Paginafuncties

Waterschap Rivierenland
Naar boven