Op dinsdagochtend 2 mei oefent Waterschap Rivierenland hem de sluiting van tien kleine coupures aan de Rijnbandijk in Rijswijk (gemeente Buren). Dit zijn doorgangen die bij extreem hoogwater op de Neder-Rijn dicht kunnen. De Rijnbandijk beschermt het dorp en de Betuwe bij extreem hoogwater.

Het waterschap oefent de sluiting eens in de vijf jaar. De coupures werden aangelegd bij de dijkversterking die klaar was in 2017, een jaar later vond de eerste oefening plaats. Door de coupures blijven de huizen aan de rivierzijde van de dijk in Rijswijk bereikbaar.

Tijdens de oefening kijkt het waterschap of de materialen in orde zijn en hoe de samenwerking verloopt met de gemeente. Bij de oefening sluiten schotbalken de coupures af. De coupure sluit bij een waterstand op de Rijn van 17,50m +NAP bij Lobith.

Bovenaanzicht Rijnbandijk Rijswijk
De Rijnbandijk in Rijswijk: de huizen links staan 'buitendijks'.

Verkeershinder

Het waterschap doet er alles aan om de verkeershinder op de Rijnbandijk in Rijswijk zo kort mogelijk te laten duren. Gemeente Buren treft de benodigde verkeersmaatregelen. De oefening vindt plaats tussen 09.00 en 12.00 uur.

Coupures

Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. Om goed voorbereid te zijn op hoogwatersituaties oefent het waterschap jaarlijks de sluiting van een aantal van de in totaal 52 coupures in het rivierengebied. Iedere coupure komt eens in de vijf jaar aan de beurt.