Er komt een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam ten oosten van de bebouwde kom. Om het water daar te krijgen, wordt er een nieuw boezemkanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden Merwede. Dit project noemen we voortaan 'Nieuwe Waarden Alblasserwaard'. Naar verwachting kan het nieuwe gemaal vanaf 2030 in gebruik worden genomen.

Aanleiding voor het project 'Nieuwe Waarden'

Het eeuwenoude watersysteem in de Alblasserwaard zit aan zijn grenzen. Het lukt niet meer om de peilen op dit boezemstelsel met de twee gemalen in Kinderdijk te beheersen. Ook zijn grote delen van de boezemkades in dit gebied niet meer sterk en/of hoog genoeg. In tijden van droogte wordt bij Elshout-Kinderdijk het water uit de Lek in gelaten. Door de lage rivierstanden in de zomer en zeespiegelstijging dringt het zoute zeewater verder de rivier op, landinwaarts. Dat zilte water is niet goed voor de landbouw en natuur.
Door klimaatverandering nemen deze problemen in de toekomst verder toe. Door een nieuw gemaal ten noorden van de Kanaaldijk Noord in Hardinxveld-Giessendam te bouwen, hoeft niet al het water via Kinderdijk te worden af- en aangevoerd. Hierdoor zijn de waterpeilen op de boezems beter te beheersen én hoeven minder kades te worden verbeterd. 

De locatie van het nieuwe gemaal

Er is gekozen voor voorkeursalternatief 'lang'. Bij deze variant staat het gemaal aan de Kanaaldijk Noord ingepast in een nieuwe groenstructuur. Het gebied tussen Kolffgemaal en Brugwachterswoning zal groen worden ingericht nadat perskokers zijn geplaatst. Het gemaal wordt vispasseerbaar. Ook zal de kade van het Kanaal van Steenenhoek iets worden verlegd voor de perskokers. Dit ontwerp wordt in de huidige planuitwerkingsfase nader uitgewerkt op technische en ruimtelijke aspecten. Hieronder een impressie van het gemaal 'lang' (bovenaanzicht/aanzicht vanuit polderzijde):   

Impressie van het gemaal ‘lang’ (bovenaanzicht/aanzicht vanuit polderzijde).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota voorkeursalternatief (VKA)

Op 2 augustus 2022 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland de Nota VKA vastgesteld. U kunt alle documenten elders op deze website inzien. De locatie van het gemaal en voorkeurstracé van de nieuwe boezem worden uitgewerkt ten behoeve van het Projectbesluit. In dit Projectbesluit wordt het ontwerp, de aanleg en de risico’s, de ruimtelijke en landschappelijk inpassing, de effecten op milieu en omgeving, etc. verder uitgewerkt. Het Projectbesluit wordt opgesteld conform de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Bij het Projectbesluit hoort ook een Milieu Effect Rapportage (MER) waarin de effecten van de maatregelen op het milieu worden omschreven. Na de planuitwerkingsfase, die nog tot 2025 duurt, volgt de uitvoeringsfase (2027-2030).

Integraal gebiedsplan - nieuw boezemkanaal in combinatie met zonneveld en natuurontwikkeling

Een wijziging in het eeuwenoude watersysteem is uniek maar heeft ook een grote impact op de omgeving. Het biedt echter ook kansen voor natuur- en gebiedsontwikkeling. Een van die kansen is de mogelijke aanleg van een zonneveld in combinatie met natuurontwikkeling in het gebied tussen de A15 en de Parallelweg in Hardinxveld-Giessendam. Hiervoor is een integraal gebiedsplan opgesteld onder de naam "Groene Oevers". Op 31 mei 2023 is de intentieovereenkomst ondertekend door bestuurders van de Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en de initiatiefnemers van het gebiedsplan 'Groene Oevers'. Hierover is een nieuwsbericht verschenen: haalbaarheidsstudie-naar-integraal-gebiedsplan-voor-Hardinxveld-Giessendam

De afgelopen maanden hebben de provincie Zuid-Holland, gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waterschap Rivierenland de haalbaarheid van het integrale gebiedsplan ‘Groene Oevers’ onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht op 12 oktober 2023 in De Parel. Het gebiedsplan gaat uit van de aanleg van het boezemkanaal in combinatie met een zonneveld en natuurontwikkeling. Hierdoor is nu een aangepast tracé -  tracé A3 -  in beeld om het zonneveld en de natuurontwikkeling mogelijk te maken. Tracé A3 ligt iets oostelijker dan tracé A1/A2 en deels in het Natuurnetwerk Nederland, waardoor de natuur die verloren gaat, gecompenseerd moet worden. Tijdens de bijeenkomst van 12 oktober 2023 zijn een aantal ontwerpen en tekeningen toegelicht:

Naar verwachting wordt er op 6 december 2023 een besluit genomen over de doorgang van het gebiedsplan en daarmee tevens de keuze voor het tracé van het boezemkanaal.

Bijeenkomsten

Voor dit project worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Bewoners worden altijd persoonlijk per brief uitgenodigd. 

Informatiebijeenkomst donderdag 12 oktober 2023

Onderwerp: Integraal gebiedsplan 'Groene Oevers'
De presentatie kunt u hier nog nalezen. 

Informatiebijeenkomst dinsdag 29 november 2022 - deelgebied Noord, Midden en Zuid

 • Onderwerp: ruimtelijke keuzes nieuw boezemgemaal en kanaal in Hardinxveld.
 • De presentatie en de principeschetsen noord+zuid kunt u hier inzien (opmerking bij de principeschetsen; het ruimtebeslag wordt pas later vastgesteld. Hiervoor moeten eerst nog berekeningen worden gemaakt).
  Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.  

Schetsontwerpsessie maandag 20 juni 2022 - deelgebied noord (het gebied tussen de Giessen en de spoorlijn) 

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - in gesprek met directbetrokkenen over mogelijke varianten voor de inpassing van de boezem in de omgeving aan de hand van verschillende “praatplaten” waarin deze schetsmatig zijn weergegeven.
 • Het verslag en de presentatie met praatplaten kunt u hier nalezen. 

Schetsontwerpsessie donderdag 7 juli 2022 - deelgebied midden en zuid (het gebied tussen de Parallelweg en het Kanaal van Steenenhoek)

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - in gesprek met directbetrokkenen over mogelijke varianten voor de inpassing van de boezem in de omgeving aan de hand van verschillende “praatplaten” waarin deze schetsmatig zijn weergegeven.
 • Het verslag en de presentatie met praatplaten kunt u hier nalezen. 

Informatiebijeenkomst maandag 7 maart 2022

 • Onderwerp: toelichting op de Nota Voorkeursalternatief (ontwerp) voor de locatie van het nieuwe gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld. De Nota Voorkeursalternatief staat elders op de website.
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.

Online informatiebijeenkomst maandag 15 november 2021

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal in Hardinxveld - toelichting op de overgebleven varianten voor het boezemtracé met een concept voorkeurstracé - getoonde schetsontwerpen
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.

Informatiebijeenkomst woensdag 13 oktober 2021

 • Onderwerp: toelichting op de aangescherpte schetsontwerpen van de drie kansrijke alternatieven en een doorkijk naar het concept voorkeursalternatief voor het project de bocht Giessen-Oudekerk.  
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur en locatie De Til in Giessenburg.
 • De presentatie en het verslag kunt u hier nalezen.  

Online bijeenkomst dinsdag 15 juni 2021

 • Onderwerp: toelichting op de kansrijke alternatieven naar het oplossen van het knelpunt in de bocht Giessen-Oudekerk. 
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen.  
   
 • Online bijeenkomst dinsdag 2 februari 2021

 • Onderwerp: toelichting op het onderzoek naar het oplossen van het knelpunt in de bocht Giessen-Oudekerk, welke maatregelen we gaan onderzoeken, wat de planning is en hoe we de omgeving willen betrekken. 
 • Tijd: 19.30 - 21.000 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen. 
 •  
 • Online bijeenkomst donderdag 4 februari 2021

 • Onderwerp: toelichting locatiekeuze Hardinxveld, ter inzage legging m.e.r. en vervolgstappen van het project.
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur. 
 • De presentatie en het verslag zijn hier na te lezen.  
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 8 september 2020

 • Onderwerp: toelichting over de (aangepaste) schetsontwerpen, de resultaten van de omgevings- en milieueffectonderzoeken en de kostenverhouding van de drie kansrijke alternatieven.
 • Tijd: aanvang 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur zijn er drie deelsessies geweest.
 • De presentatie(externe link)(externe link) van deze bijeenkomst kunt u terugkijken en ook nalezen. Van de bijeenkomst is tevens een verslag opgesteld.  
 •  
 • Bijeenkomst: dinsdag 14 juli 2020

 • Onderwerp: boezembemaling Overwaard - nadere toelichting/gesprek over individuele schetsontwerpen Groot-Ammers Sluis en Groot-Ammers West. 
 • Locatie: de zaal van Mourik, Kerkstraat 18, Groot-Ammers.
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 7 juli 2020

 • Onderwerp: het presenteren van de schetsontwerpen Groot-Ammers Sluis en Groot-Ammers West/Opperstok en terugkoppeling van ingediende zienswijzen.
 • Plenair gedeelte met presentatie en vervolgens deelsessies. 
 • Van de bijeenkomst is een verslag opgesteld met alle vragen en de beantwoording. 
 •  
 • Bijeenkomst: woensdag 1 juli 2020

 • Onderwerp: schetsontwerpen  van Groot-Ammers West/Opperstok + plenaire presentatie
 • Tijd: tussen 15.00 en 21.00 uur.
 • Locatie: de zaal van Mourik, Kerkstraat 18, Groot-Ammers.
 • Het verslag van deze bijeenkomst is verzonden naar de deelnemers. In verband met de privacy wordt dit verslag niet gepubliceerd. 
 •  
 • Online bijeenkomst: dinsdag 12 mei 2020

 • Onderwerp: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) - boezembemaling van de Overwaard 
 • Een uitgebreide versie van de presentatie vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=HWDussd6uRg(externe link)(externe link)
 •  
 • Gemeenteraad 11 december 2019

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal en boezemkanaal Hardinxveld-Giessendam
 • Presentatie: boezembemaling Hardinxveld
 •  
 • Inloopbijeenkomst: woensdag 25 september 2019 

 • Onderwerp: nieuw boezemgemaal en boezemkanaal Hardinxveld-Giessendam
 • Presentatie: maatregelen nieuw boezemgemaal Hardinxveld + bijlage kaart mogelijke alternatieven
 • Meedenktafel: maandag 19 november 2018

 • Onderwerp: Boezemgemaal Groot-Ammers en Afsluitmiddel Achterwaterschap
 • Presentatie: Groot-Ammers Achterwaterschap