Afvalwater wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een belangrijke bron van energie en grondstoffen. Alle waterschappen in Nederland hebben deze duurzame ontwikkeling ondergebracht in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek.

Het waterschap gaat op het terrein van de rwzi Sleeuwijk een Energiefabriek bouwen. De Energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas kan worden opgewerkt tot aardgas waarna het aan het net kan worden geleverd. Naast het opwekken van energie draagt een Energiefabriek bij aan de noodzaak om zo min mogelijk afvalstoffen te produceren. Door rioolslib te vergisten neemt het volume van het rioolslib met ongeveer de helft af. De Energiefabriek in Sleeuwijk levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het waterschap om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% van de energie die zij gebruikt, duurzaam op te wekken.

Ontwerp energiefabriek

Het ontwerp van de Energiefabriek is opgestart, we maken daarbij gebruik van innovaties uit de markt. Bij het ontwerp wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving. De gehele installatie blijft binnen een hoogte van 7,5 meter en binnen een bebouwingsoppervlak van 1.500 m2. Er wordt een bewezen technologie toegepast waarbij de temperatuur van de slibvergisting niet boven de 37 graden uitkomt. Hierdoor blijft de veiligheid gewaarborgd.

Het ligt in de planning om de Energiefabriek medio 2020 gereed te hebben.

Slibtransport voor de regio

Met de realisatie van de Energiefabriek zal niet alleen slib van de rioolwaterzuivering Sleeuwijk worden vergist, maar ook slib van andere zuiveringen in de regio. Dit betekent een toename van de hoeveelheid vrachtverkeer van en naar Sleeuwijk, maar passend binnen de huidige vergunde kaders. Waterschap Rivierenland wil dit transport via een goede en veilige aan- en afvoerroute laten plaats vinden, waarbij de overlast tot de omgeving beperkt wordt. Daarnaast werken we aan innovatieve technieken om het aantal transportbewegingen te beperken. 

In samenspraak met de omgeving en de gemeente Altena is de voorkeur uitgesproken om een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren vanaf de rotonde bij De Tol richting de rioolwaterzuivering Sleeuwijk. De besluitvorming voor deze nieuwe ontsluitingsweg laat op zich wachten door de gemeentelijke fusie en de plannen van Rijkswaterstaat om de A27 te verbreden. Er vindt nog nader onderzoek plaats op onder andere de rotonde, de planologische procedure en noodzakelijke voorbelasting.

Gezien de noodzaak om de Energiefabriek eind 2020 operationeel te hebben is de keuze gemaakt om de slibtransporten tijdelijk te verspreiden over de huidige wegen. Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd voor het slibtransport over deze bestaande wegen. Hieruit zijn een tweetal routes gekozen die beide passen binnen de vergunde kaders.

De twee routes die ingezet kunnen worden voorafgaand aan de nieuw ontsluitingsweg

Daarbij zijn en worden er nog aanvullende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door toepassing van een aan- en een afvoerroute wordt de veiligheid van de fietsers vergroot. Het aantal transportbewegingen naar de zuivering blijft binnen de vergunde waarde van maximaal 25 vrachtwagens per werkdag. Daarnaast hebben we in samenspraak met aannemer Pannekoek GWW B.V. besloten om het volume van het te transporteren slib te reduceren (ca. 30 %) door toepassing van nieuwe technieken op de toeleverende rioolwaterzuiveringen. Dit zal resulteren in plusminus 17 vrachtwagens per werkdag.