Waterschap Rivierenland is van plan om een nieuw waterbeheerprogramma vast te stellen voor de periode van 2022 tot en met 2027. Laat u ons weten wat u vindt van ons programma en onze voorstellen? Een verantwoord waterbeleid is immers ons gezamenlijk belang.

Wat staat er in het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022 - 2027?  

Het waterbeheerprogramma heeft de titel Versterken. Verbinden. Vergroenen. Het beschrijft wat wij van 2022 tot en met 2027 willen bereiken. Met wie, hoe we dat willen doen en waarom. Met dit waterbeheerprogramma maken we geen nieuw beleid. We beschrijven de uitvoering van bestaand beleid en onze voornemens om nieuw beleid te maken. We bouwen uit wat al goed gaat en maken beter wat nog aandacht nodig heeft. We versterken. We werken in een dynamische omgeving met complexe maatschappelijke opgaven die we samen met onze partners moeten oppakken. Daarom vinden we het belangrijk om te verbinden. Daarom besteden we een apart hoofdstuk aan samenwerking. Ook vergroenen is een prominent thema in dit waterbeheerprogramma. We besteden aandacht aan extreem weer, klimaat- en energieneutraliteit en circulariteit. Tot slot leest u uiteraard over ons dagelijks werk en onze andere speerpunten. Van het bijdragen aan een fijne leefomgeving voor mens en natuur tot het beheer van water en dijken. Van het beschermen tegen overstromingen tot het eerlijk verdelen van water en het werken aan schoon water.

Bij het opstellen van het waterbeheerprogramma hebben we rekening gehouden met de eisen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Maatregelen uit het waterbeheerprogramma brengen we in bij de door het Rijk vast te stellen Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s).

Waar en wanneer ligt het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022 -2027 ter inzage?

Het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 ligt vanaf maandag 29 maart 2021 tot en met maandag 10 mei 2021 ter inzage. U kunt het waterbeheerprogramma op de volgende manieren inzien:

Hoe kunt u inspreken?

Woont u in het rivierengebied of bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling, schriftelijk of digitaal reageren:

  • Uw brief kunt u richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rivierenland. Postbus 599, 4000 AN Tiel, onder vermelding van ‘waterbeheerprogramma’.
  • Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Ton van der Putten (telefoonnummer 0344 649 287). Bij afwezigheid van Ton van der Putten kunt u contact opnemen met de receptie van het waterschap (bereikbaar op telefoonnummer 0344 – 649 090)
  • Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u terecht op onze website. Houdt hiervoor uw DigiD bij de hand.

Reacties per email nemen wij niet in behandeling.

Wanneer krijgt u een reactie?

U ontvangt een bevestiging met daarin informatie over de vervolgprocedure. Waterschap Rivierenland stelt op basis van de ontvangen zienswijzen een nota van antwoord op. Hierin vindt u de zienswijzen op het ontwerp waterbeheerprogramma. Ook leest u hoe daar bij de besluitvorming mee is omgegaan. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn om zaken in het definitieve waterbeheerprogramma te wijzigen.

Mede op basis van de inspraakreacties stelt het algemeen bestuur het definitieve waterbeheerprogramma vast. U krijgt bericht over de vaststelling van het waterbeheerprogramma en van de manier waarop we de resultaten van de inspraak hebben verwerkt. Er is geen beroep mogelijk tegen het waterbeheerprogramma.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton van der Putten, projectleider Waterbeheerprogramma 2022-2027. Telefoon 0344 649 287 of e-mail: t.vander.putten@wsrl.nl.