Het onderzoek dat Waterschap Rivierenland verricht voor de realisatie van een nieuw gemaal met bijbehorend kanaal nabij Hardinxveld, heeft veel nieuwe feiten en inzichten opgeleverd. Een nieuw gemaal naast het Kanaal van Steenenhoek blijkt een stuk complexer dan in eerste instantie voorzien. Er zijn tegenvallers door de kruisingen van het nieuwe kanaal met de snelweg A15, het treinspoor, de Parallelweg, maar ook de aanwezigheid van enkele forse kabels en leidingen. Het waterschap heeft daarom besloten om het onderzoek uit te breiden met de andere variant, enkel een nieuw groot gemaal in Groot-Ammers - Sluis, inclusief verruiming van de Ammersche boezem.

Een zorgvuldig onderzoek voor een nieuw gemaal en boezemverruiming bij Groot-Ammers Sluis op hetzelfde detailniveau als Hardinxveld, duurt ca. acht maanden. Het waterschapsbestuur kan vervolgens met deze resultaten in september 2020 een betere afweging maken: blijven bij het besluit om een nieuw gemaal in Hardinxveld te realiseren of alsnog kiezen voor enkel een groot nieuw gemaal in Groot-Ammers Sluis.

Het waterschap gaat tegelijk door met de uitwerking van mogelijke naar kansrijke tracés voor het nieuwe kanaal bij Hardinxveld. In maart 2020 is bekend welke tracés afvallen en welke tracés in beeld blijven. Zowel de kansrijke tracés als de variant Groot-Ammers - Sluis wordt ter inzage gelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in april/mei 2020 als start van de milieueffectprocedure (M.e.r.). De variant Groot-Ammers Sluis wordt ook in de M.e.r. onderzocht.

Door een nieuw gemaal te realiseren in de Alblasserwaard, hoeft niet al het water in het gebied afgevoerd te worden via Kinderdijk. Deze afvoer verloopt moeizaam door de grote afstand die het water af moet leggen, de westelijke tegenwind en de smalle delen en flessenhalzen in de boezem. De realisatie van een nieuw gemaal in de Alblasserwaard is een van de maatregelen uit het GebiedsprogrammaAlblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) wat als doel heeft een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren voor de komende 50 jaar.