Maandagochtend 30 januari is een bever afgeschoten aan de Waaldijk bij Dodewaard. Vanuit oude doorbraakwielen bleef het dier gaten graven in de dijk. Schade door bevers neemt toe en vormt een risico voor de rivierdijken.

Bij de binnendijkse wielen aan de Horstweg ontstond een onaanvaardbaar risico door graverij van bevers in de Waaldijk. Het waterschap probeerde al de locatie onaantrekkelijk te maken door bijvoorbeeld vegetatie te verwijderen en holen te dichten. Andere maatregelen, zoals weglokken of verplaatsen, boden op korte termijn helaas geen uitkomst. De bever bleef.

Risico in hoogwaterseizoen

Bij de twee wielen liggen een burcht en enkele wissels – vaste routes van de bever naar de omgeving en de Waal. Half december telde het waterschap minstens tien holen, de meeste in de dijk. Als de rivier hoog staat en het dijklichaam verzadigd raakt, kan een hol leiden tot uitspoeling en dijkbreuk. Het hoogwaterseizoen duurt nog tot het einde van de winter. De situatie in Dodewaard lijkt sterk op de locatie in Wamel, waar afgelopen oktober voor het eerst afschot van Gelderse bevers plaatsvond.

De oude wielen in Ochten, waar beverholen in de Waaldijk een risico vormen.

Beverprotocol: zorgvuldige afweging

In het rivierengebied leven naar schatting 2.000 bevers. In de omgang met de bever, een beschermde diersoort, hanteert Waterschap Rivierenland het beverprotocol. Dat beschrijft de werkwijze en de maatregelen bij een lokale schade; die beginnen klein en lopen op in impact. Van het verwijderen van vegetatie zodat een plek voor de bever onaantrekkelijk wordt, tot het uitgraven en dichten van gangen in dijken of het verwijderen van dammen uit sloten. Waar dat kan, worden preventieve maatregelen genomen, zoals het ingraven van steen of gaas tegen nieuwe graverij.

Op grond van het beverprotocol verleent de provincie Gelderland, als bevoegd gezag, ontheffing voor het nemen van maatregelen. De Zoogdiervereniging adviseert. De Fauna Beheer Eenheid machtigt het waterschap voor afschot. Dat is in het protocol de laatste stap.

Populatie en risico's nemen toe

Waterschap Rivierenland beheert tussen de Duitse grens en de Biesbosch een landschap van uitgestrekte polders achter sterke dijken langs de grote rivieren. De dijken beschermen gebieden waar een miljoen mensen wonen en werken, met vitale infrastructuur voor Nederland. Met de toename van het risico door bevers, groeit de behoefte aan een landelijke aanpak.