In mei en juni maait Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de bermen van wegen buiten de bebouwde kom, voor de verkeersveiligheid. Nieuw is dat we maaien in fases voor de soortenrijkdom. Vegetatie wordt vaker gespaard. Het waterschap roept op om bijzondere soorten te melden en om niet zelf te gaan maaien.

Voorafgaand aan het maaien bekijkt het waterschap welke beschermde soorten bij het maaien moeten worden ontzien. Kent u bermen met beschermde of bijzondere flora en fauna in onze wegbermen, dan horen we dat graag.

Eerst maaien we kruisingen en zichthoeken, aansluitend ook de rest van de wegberm. In september maaien we opnieuw. Waar de verkeersveiligheid het toestaat, maait het waterschap voortaan anders: in fases, we laten vaker vegetatie staan en we ruimen vaker het maaisel op. Bermen die sterk verruigd zijn, maaien we intensiever om ruimte te bieden voor meer soorten.

Meer vegetatie blijft staan

Langs polderwegen maaien we voortaan de bermen om beurten: eerste de ene zijde, na enkele weken de andere. Het geeft flora en fauna de kans om een plek te vinden. Het kan even wennen zijn. Het waterschap roept op om de gespaarde vegetatie niet zelf te gaan maaien. Dat is ongewenst voor de natuur en voor de verkeersveiligheid. Waar het niet lukt om beurtelings te maaien, sparen we vegetatie in de berm: bijvoorbeeld rondom bomen, slootkanten, beplanting. Ook hier roept het waterschap op om niet zelf te gaan maaien.

Opruimen maaisel

Maaisel wordt binnen een week opgeruimd. Waar de ruimte beperkt is, wordt het opgezogen. Opruimen van het maaisel helpt bij een goede ontwikkeling van de vegetatie en verstevigt de grasmat. Blijft maaisel liggen, dan verruigt de berm met bijvoorbeeld brandnetel of distel.

Natuurvriendelijk bermbeheer

Het waterschap is mede ondertekenaar van het beheerconvenant van Blauwzaam, gericht op meer biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. We beheren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden buiten de bebouwde kom zo’n 600 kilometer aan wegen, inclusief fietspaden en picknickbanken.

Meer over maaien en de natuur leest u hier.