Van september 2022 tot half maart 2023 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in Arnhem-Zuid.

Door te baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen verwijderd. Dit maakt de watergangen behalve schoner ook dieper. Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien het water op te vangen en af te voeren en zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Onderzoek

Voorafgaand aan de werkzaamheden is de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bepaald door het instituut voor wateronderzoek en advies Aquon. Dit gebeurt door kleine hoeveelheden baggerspecie uit elke watergang te onderzoeken in een laboratorium. Hieruit blijkt welke stoffen in de baggerspecie voorkomen. Vervolgens stellen we vast met deze gegevens wat de kwaliteit van de baggerspecie is. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, zijn er diverse wettelijke mogelijkheden voor verwerking van de baggerspecie.

PFAS

Recent is er veel aandacht voor PFAS. Dit is een verzamelnaam voor een grote groep door de mens gemaakte chemische stoffen, welke niet voorkomen in de natuur. Bekende voorbeelden van deze stoffen zijn PFOA, PFOS en GenX. PFAS hebben allerlei handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Daarom worden ze op grote schaal gebruikt in talloze alledaagse producten als voedselverpakkingen, textiel, anti-aanbaklagen van pannen etc. en worden ze gebruikt in vele industriële toepassingen en processen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS vormt daarom inmiddels een vast onderdeel van het waterbodemonderzoek. Wet- en regelgeving met betrekking tot deze stoffen is nog volop in ontwikkeling. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.(externe link)

Afzet van de baggerspecie

Voor de baggerspecie in dit gebied is vastgesteld dat de kwaliteit relatief schoon is. In beginsel is de kwaliteit van de baggerspecie te verdelen in “verspreidbaar” (V) en “niet verspreidbaar” (NV).

Afhankelijk van de kwaliteit en de mogelijkheden ter plaatse, zijn een aantal afzetmogelijkheden voor de baggerspecie:

  • Verspreiden op de kant: Dit is de eerste keuze. Watergangen worden gebaggerd met behulp van een hydraulische graafmachine, welke de baggerspecie direct op de gronden naast de watergang verspreidt. Eigenaren van gronden naast deze watergangen hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht, dit is geregeld in de Waterwet(externe link).
  • Afvoeren ruimtelijk niet-verspreidbare baggerspecie: in geval de baggerspecie op basis van de kwaliteit wel verspreidbaar is, maar deze vanwege ruimtegebrek niet op de percelen naast de watergang kan worden verspreid, bijvoorbeeld omdat er woningen in de weg staan, spreken we van Ruimtelijk-Niet-Verspreidbare (RNV) baggerspecie. Deze baggerspecie wordt met behulp van vrachtauto’s of tractoren naar aan speciaal voor dat doel ingericht weilanddepot gebracht.
  • Afvoeren kwalitatief niet-verspreidbare baggerspecie: in geval de baggerspecie kwalitatief niet verspreidbaar is, mag deze niet verspreid worden op de gronden naast de te baggeren watergangen of in een weilanddepot gebracht worden. De baggerspecie wordt afgevoerd naar een vergunde be- of verwerker.

Waar wordt gebaggerd?

Op deze kaarten is in kleur aangegeven welke watergangen op welke manier gebaggerd worden.

Documenten in pdf-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader (externe link)(gratis te downloaden).

Meer informatie

In juli wordt door het waterschap en de gemeente aan alle betrokken perceeleigenaren een brief gestuurd over de voorgenomen baggerwerkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder Charles Vink, via e-mail c.vink@wsrl.nl of per telefoon op (06) 29 02 55 92. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider, Thijs Schelling. Dit kan via e-mail t.schelling@wsrl.nl of per telefoon (0344) 64 90 90.