Van september 2020 tot maart 2021 baggert Waterschap Rivierenland sloten in het gebied rondom Tuil, Haaften en Waardenburg.

Door te baggeren wordt het slib dat op de bodem van de sloten ligt, verwijderd. Dit maakt de sloten niet alleen schoner maar ook dieper. Daardoor ontstaat meer ruimte om zware regenbuien op te vangen en af te voeren. Zo kunnen we wateroverlast in de meeste gevallen voorkomen. De schonere sloten leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Sloten gemeente West Betuwe

Op verzoek van de gemeente West Betuwe worden ook een aantal sloten gebaggerd die in onderhoud zijn bij de gemeente. Door dit gelijktijdig uit te voeren wordt voorkomen dat het waterschap en de gemeente kort na elkaar in hetzelfde gebied baggerwerkzaamheden uitvoeren.

Waar gaat de baggerspecie naar toe?

Een deel van de sloten is vrij breed, zodat hieruit relatief veel baggerspecie vrijkomt. Een aantal van deze brede watergangen baggeren we met een zuiger. Dit is een vaartuig die de baggerspecie onder water kan loswoelen en opzuigen. De baggerspecie wordt via een lange drijvende buis afgevoerd naar drie speciaal voor dit doel in te richten baggerdepots. Meer dan een derde van alle baggerspecie van dit baggerwerk wordt opgeslagen in deze drie depots.

Verder wordt de baggerspecie zoveel mogelijk direct naast de sloot op het land verspreid. Eigenaren van gronden naast deze sloten hebben hiervoor een gedoog- en ontvangstplicht. Dit is geregeld in de Waterwet.

Soms is er geen ruimte om de baggerspecie op de naastgelegen percelen te verspreiden. In die gevallen wordt de baggerspecie afgevoerd naar een vergunde toepassingslocatie.

De baggerspecie die vrijkomt uit de sloten van de gemeente West Betuwe wordt vrijwel in zijn geheel afgevoerd naar een depot. Een klein deel van de baggerspecie wordt naast de sloot op het land verspreid.

Waar wordt gebaggerd?

Op bijgevoegde kaarten is in kleur aangegeven welke watergangen er gebaggerd worden en op welke manier. Ook is op de kaarten de locatie van de diverse baggerdepots aangegeven. Documenten in pdf-formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan. Gebruik hiervoor de Acrobat Reader.

 

Meer informatie

In juli 2020 hebben de perceeleigenaren een brief ontvangen van het waterschap over het baggerwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arno van Teefelen. Dit kan via e-mail (a.van.teefelen@wsrl.nl) of per telefoon op nummer (0344) 64 92 50.