Waterschap Rivierenland heeft alle primaire waterkeringen (de dijken langs de grote rivieren) getoetst onder de nieuwe veiligheidsnorm. Uit de beoordeling blijkt dat de rivierdijken nog niet klaar zijn voor de toekomst.

Op dit moment werkt het waterschap aan dijkversterkingsprojecten met een totale lengte van 160 kilometer. Nog eens 342 kilometer dijktraject voldoet niet aan de norm en moet voor 2050 ook versterkt worden.

Het bestuur van het waterschap heeft de resultaten vastgesteld en ze zijn ingediend bij de toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). In 2023 presenteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Landelijke Veiligheidsbeeld aan de Tweede kamer.

De dijken in Rivierenland zijn nog niet klaar voor de situatie in 2050

Uit de veiligheidsoordelen blijkt dat onze dijken niet voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Dit betekent niet dat ze nu onveilig zijn. Het laat wel zien dat onze dijken nog niet klaar zijn voor de toekomst.

De nieuwe veiligheidsnorm kijkt naar de toekomst en is strenger geworden

Strenger, omdat de norm uit gaat van de kans op het bezwijken van de dijk én de gevolgen van het overstromen van het achterliggende gebied. Met de verwachte ontwikkelingen in 2050 als basis: het aantal inwoners, de economische waarde en de effecten van klimaatverandering.

Een afgekeurd dijktraject betekent niet automatisch dat het héle traject versterkt moet worden. De werkwijze gaat uit van de zwakste schakel in een ketting. Als een deel niet voldoet, wordt het hele traject afgekeurd. Op basis van het oordeel gaan we onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe veiligheidsnormen te voldoen.

Waterschap Rivierenland gaat aan de slag met de voorbereiding van nieuwe dijkversterkingstrajecten

Dit doen we in afstemming met het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het ministerie en andere regionale overheden. We gaan uit van de dijktrajecten met de grootste afstand tot de norm. Die liggen aan de zuidkant van de Waal van Nijmegen tot Werkendam (behalve de Heerwaardense Afsluitdijk). En langs de Merwede van Gorinchem tot Streefkerk.

In de tussentijd zitten we niet stil. Op dit moment wordt er aan de noordkant van de Waal gewerkt aan het verstevigingen van diverse dijktrajecten. Deze zijn rond 2026 klaar voor de toekomst.

Meer informatie

Meer informatie over het beoordelen, programmeren en versterken van onze dijken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma vindt u op www.waterschaprivierenland.nl/veilige-dijken