17 mei 2018

Partiële herziening peilbesluit Alblasserwaard

Besloten wordt het inspraakverslag met de ingebrachte zienswijzen en de beantwoording vast te stellen.

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 juni 2018 worden voorgesteld:

-              De partiële herziening peil¬besluit Alblasserwaard voor de HBO conform het wijzigings¬besluit vast te stellen;

-              Van de ingebrachte zienswijzen en reactie van het waterschap op de zienswijzen zoals verwoord in het inspraakverslag kennis te nemen;

-              De vaststelling van de partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard in het digitale Waterschapsblad en op de website van WSRL bekend te maken.

Begroting project “Eerste beoordeling primaire keringen WSRL” (LBO1) voor 2018 en verder 

Gekozen wordt voor de variant, waarbij uitgegaan wordt van € 400.000,-- extra budget in 2018 en € 200.000,-- extra budget in 2019. Dit aanvullende budget is nodig om de werkzaamheden conform planning te kunnen uitvoeren en daarmee de projectdoelstelling, t.w. een door ILT geaccepteerd veiligheidsoordeel voor alle  primaire waterkeringen bij WSRL vóór 1 januari 2023, niet in gevaar te brengen.

Conceptbegroting Openbaar lichaam Park Lingezegen 2019 

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 juni 2018 worden voorgesteld een brief te sturen met een positieve zienswijze op de conceptbegroting 2019 van het Openbaar lichaam Park Lingezegen.

Letter of intent Nijmegen European Green Capital 2018

Ingestemd wordt met de concept Letter of intent voor de bijdrage van WSRL aan Nijmegen Green Capital 2018. Deze bijdragen bestaan vooral uit activiteiten die WSRL sowieso al uitvoert en extra onder de aandacht wil brengen. Heemraad Gremmen krijgt mandaat voor het ondertekenen van deze Letter of intent tijdens de aftrap van de “Week van ons Water” op 7 mei 2018 te Nijmegen.

Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 juni 2018 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 van het Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard en kennis te nemen van de jaarrekening 2017.

Jaarrapportage vangstontwikkeling 2017 muskusrattenbeheer waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland

De jaarrapportage en de infographic worden met complimenten voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie wateroverlast december 2017

Besloten wordt de evaluatie van de wateroverlast bij WSRL in de periode van 14 tot en met 17 december 2017 vast te stellen en ingestemd wordt met de geconstateerde verbeterpunten.

Programmabegroting 2019-2023 AQUON

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 juni 2018 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpprogrammabegroting 2019-2023 van AQUON.

BSR begroting 2019

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 juni 2018 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de BSR begroting 2019 inclusief de meerjarenraming 2020-2022.