Intentieovereenkomst Veerhaven Ochten e.o. 

Ingestemd wordt met de Intentieovereenkomst Veerhaven Ochten e.o. d.d. 13 oktober 2016, tussen Provincie Gelderland/ Gemeente Neder-Betuwe/ Gemeente Druten/ Waterschap Rivierenland, inclusief bijbehorend Projectplan Veerhaven Ochten e.o. Fase Verkenning. Dit betreft een gezamenlijke verkenning naar de mogelijkheden om het gebied rondom de Veerhaven Ochten te ontwikkelen als Toeristische Overstap Plaats (TOP) met een informatiecentrum/horeca. Een oeververbinding over de Waal tussen Ochten en Druten kan hier eventueel onderdeel van uit maken. Vanuit het waterschap is deze ontwikkeling een potentiele meekoppelkans voor het dijkversterkingsproject Neder-Betuwe.

Besloten wordt heemraad Den Hartog mandaat te geven om de intentieovereenkomst  op 4 november 2016 te ondertekenen namens WSRL.

Beslissing op bezwaar van advocaat Liebregts namens de heer Van Eekelen te Beuningen, tevens beslissing op verzoek om proceskostenvergoeding

Besloten wordt het bezwaar tegen de verleende watervergunning gegrond te verklaren, omdat er geen sprake blijkt te zijn  van vergunningsplicht voor de door de heer Van Eekelen ter plaatse van Dijk 8 te Beuningen  te bouwen woning. Tevens wordt besloten de verleende watervergunning in te trekken en de proceskosten conform het Besluit proceskosten bestuursrecht te vergoeden.

Beslissing op bezwaar van advocaat Liebregts namens de heer Sinnema te Beuningen, tevens beslissing op verzoek om proceskostenvergoeding

Besloten wordt het bezwaar tegen de verleende watervergunning gegrond te verklaren, omdat er geen sprake blijkt te zijn  van vergunningsplicht voor de door de heer Sinnema ter plaatse van Dijk 8 te Beuningen  te bouwen woning. Tevens wordt besloten de verleende watervergunning in te trekken en de proceskosten conform het Besluit proceskosten bestuursrecht te vergoeden.

2e bestuursrapportage 2016

Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 november 2016 worden voorgesteld:

1.            De 2e bestuursrapportage 2016 vast te stellen (presentatie);

2.            In te stemmen met totale verwachte positieve resultaat van € 4,1 miljoen en de verwachte resultaten op programmaniveau;

3.            Kennis te nemen van de door het college van dijkgraaf en heemraden verleende  kredieten voor:

  • vismigratiemaatregelen Lingestuwen (project 110356);
  • project Beuningse Uiterwaarden.

Beslissing op klacht in kader van project Onrechtmatig Grondgebruik Giessenoevers

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, de klacht van de heer Boer te Giessenburg tegen de handelswijze van WSRL in zijn algemeenheid en tegen het team Grondzaken in het bijzonder, naar aanleiding van het project onrechtmatig gebruik “Giessenoevers” op alle onderdelen ongegrond te verklaren.