Gevolgen nieuwe Wet natuurbescherming voor beheer en onderhoud en nieuwe werken

Besloten wordt:

•             Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom de gedragscode;

•             Kennis te nemen van de wijzigingen op het gebied van de soortenbescherming;

•             Akkoord te gaan met de volgende werkwijze:

Per 1 januari 2017 wordt bij onderzoeken die het waterschap laat uitvoeren, rekening gehouden  met de soorten die op basis van de nieuwe wet worden beschermd en niet vallen onder de huidige gedragscode.

Dit gebeurt op twee manieren:

1.            Voor ruimtelijke ontwikkeling moeten de werkplannen worden aangepast voor de aanvullend beschermde soorten. De verantwoordelijkheid voor het (laten) aanpassen van de werkplannen ligt bij de projectleiders;

2.            Voor beheer en onderhoud wordt een algemeen aanvullende notitie gemaakt bij de werkplannen. Hierin wordt aangegeven hoe omgegaan wordt  met de wijziging van de wet.

Toetreding waterschap Hunze en Aa’s en wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Besloten wordt om aan heemraad Nieuwenhuis en zijn plaatsvervanger instemming te verlenen om in de volgende vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vóór de toetreding van het waterschap Hunze en Aa's tot de Gr HWH en vóór de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling te stemmen onder de opschortende voorwaarde van verlening van toestemming door het AB van WSRL op 24 februari 2017.

Onderzoeksplan doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 februari 2017 worden voorgesteld het onderzoeksplan 2017 voor doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek op grond van artikel 2 van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010” vast te stellen.

Bezwaar C. van den Berg tegen afwijzing verzoek om schadevergoeding

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, de bezwaren van de heer C. van den Berg te Meerkerk tegen het CDH-besluit tot afwijzing van een verzoek om schadevergoeding op grond van de Verordening Schadevergoeding Waterschap Rivierenland in verband met het Projectplan Waterwet Middelbroek Ameide Tienhoven ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Tevens wordt besloten dat voor vergoeding van proceskosten en deskundigenkosten geen aanleiding bestaat.

Heeft u gevonden wat u zocht?