29 januari 2019

Vaststellen in rekening te brengen uurtarieven bij derden 2019

Besloten wordt:

1.            Vast te stellen de in rekening te brengen uurtarieven bij derden 2019;

2.            In te trekken de in rekening te brengen uurtarieven bij derden 2018;

3.            Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019.

Partiële herziening streefpeilbesluit Groesbeek (N2000 De Bruuk e.o.)

Besloten wordt:

-              In te stemmen met de ontwerp-partiële herziening streefpeil¬besluit Groesbeek (N2000 De Bruuk e.o.);

-              Inspraak te verlenen op grond van artikel 1 van de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland en het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen in de periode januari/februari 2019 (exacte termijn in afstemming met gemeente Berg en Dal).

Zienswijze op de ontwerp-omgevingsvisie en de ontwerp-omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland

Besloten wordt:

-              Kennis te nemen van de ontwerp-omgevingsvisie en de ontwerp-omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland;

-              in te stemmen met de zienswijze van de Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW) op de ontwerp-omgevingsvisie en de ontwerp-omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland;

-              in te stemmen met de voorgestelde procedure om de zienswijze op de ontwerp-omgevingsvisie en de ontwerp-omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland vanuit de Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW) in te dienen.

Addendum STUW (Samenwerkingsovereenkomst Brabantse waterschappen en provincie Noord-Brabant tot Uitvoering van Waterdoelen)

Besloten wordt in te stemmen met ondertekening van het Addendum STUW en heemraad Bassa krijgt mandaat om dit addendum namens WSRL te ondertekenen. In dit addendum leggen partijen aanvullende afspraken vast over de uitvoering van de volledige Brabantse opgave ten aanzien van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen knelpunten vismigratie en waterberging en de versnellingsmaatregelen die nodig zijn om uitvoering van de  oorspronkelijke STUW-afspraken mogelijk te maken. Omdat WSRL in de oorspronkelijke STUW-afspraken enkel een prestatieafspraak is aangegaan voor de realisatie van 5 vispassages, die ongewijzigd blijft, heeft dit addendum voor WSRL geen consequenties.Wel blijft WSRL door ondertekening als volwaardig partner betrokken bij de realisatie van de STUW-prestaties en het vervolg voor de periode 2022-2027.

Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen

Besloten wordt de Veiligheidsrapportage voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie toe te sturen aan het AB en de burgerleden en  aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Beschikbaar stellen budget voor het monitoringsprogramma GenX en PFOA

Besloten wordt een budget van € 90.000,-- beschikbaar te stellen voor een bemonsteringsprogramma (bemonstering en analyse) op de stoffen GenX en PFOA alsmede voor de interpretatie van de analyses door het RIVM. Het doel van de monitoring is het in beeld brengen van de concentraties van GenX en PFOA in het oppervlaktewater, grondwater, waterbodem en op de RWZI’s en deze gegevens met de mede-overheden te delen en te interpreteren om vast te stellen of maatregelen getroffen moeten worden.

Beslissing op bezwaar tegen verlenen watervergunning voor het oprichten van gebouwen en het aanleggen van infrastructuur ter plaatse van het entreegebied van SWEK Kinderdijk

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit met een aangevulde motivering in stand te laten.

Wijziging Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011

Besloten wordt de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 met bijbehorend mandaatregister te wijzigen en deze wijzigingen in te laten gaan per 1 januari 2019. In de Ambtelijke bevoegdhedenregeling worden de algemene randvoorwaarden voor het verlenen van mandaat gegeven, in het bijbehorende mandaatregister wordt een integraal overzicht gegeven van alle bevoegdheden die rechtstreeks door het CDH aan medewerkers zijn gemandateerd.

Algemene voorwaarden voor ICT

Besloten wordt:

-              Vast te stellen de Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (AWBIT-2018) en gebruik te maken van deze voorwaarden per 1 januari 2019;

-              In te trekken per 1 januari 2019 de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2018).

Uitvoeringsregeling eigendommenbeleid 2018

Besloten wordt, in vervolg op het betreffende AB-besluit van 30 november 2018, de “Uitvoeringsregeling eigendommenbeleid 2018” vast te stellen en de datum van inwerkingtreding te bepalen op 1 januari 2019. Tegelijkertijd wordt de tarievenlijst 2018 per 1 januari 2019 ingetrokken.

Oude Hollandse Waterlinie

Besloten wordt aan de Stichting Oude Hollandse Waterlinie eenmalig een financiële bijdrage van € 6.000,-- te verlenen.