8 maart 2019

Strategie aquathermie

Besloten wordt de strategie aquathermie vast te stellen. Hierin wordt de wijze beschreven waarop WSRL haar rol bij aquathermie kan verbinden met haar taak als waterbeheerder. Daarbij is de opstelling van WSRL vraaggestuurd. Het waterschap “gaat dus niet zelf op stap”. De trits die bij de afwikkeling van ontvangen plannen wordt gevolgd is:

-              Via vergunningverlening;

-              Door te faciliteren;

-              Door deel te nemen aan een pilot en zelf als producent op te treden.

Aquathermie wordt gedefinieerd als de aanwending van koude of warmte ten behoeve van de verwarming of koeling in gebouwen.

Investering /plaatsing en overname zonnepanelen op het dak van de compostering te Tiel (GMB)

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met de investering en plaatsing van zonnepanelen op het dak van de composterings-inrichting te Tiel en de overname van de zonnepanelen tegen restwaarde na beëindiging van de concessieovereenkomst met GMB BioEnergie B.V.

2.            In te stemmen met het verlenen van mandaat aan directeur  Knoops voor het aanpassen van de concessieovereenkomst ter uitvoering van dit voorstel.

Beslissing op bezwaarschrift inzake subsidievaststelling voor groen dak

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Awb, het bezwaar tegen vaststelling subsidie klimaatactief voor een groen dak in Nijmegen ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Vervolgens wordt ermee ingestemd dat bezwaarmaker alsnog tegemoet wordt gekomen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot handhaving

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Awb, het bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek tot handhaving tegen een vermeende overtreding van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te Nederhemert niet-ontvankelijk te verklaren vanwege het ontbreken van procesbelang, het bestreden besluit in stand te laten en het verzoek tot het vergoeden van de kosten af te wijzen.