3 juli 2018

Organisatieontwikkeling Horizon 2020-2025 (wijzigingen per 1 juli 2018)

Besloten wordt:

*             Kennis te nemen van Horizon 2020-2025, de visie op organisatieontwikkeling voor Waterschap Rivierenland;

*             In te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de organisatiestructuur met ingang van 1 juli 2018;

*             In te stemmen met aanpassing van het formatieplan, herplaatsing van het management van de betrokken afdelingen en de nieuwe plaats in de organisatie van de overige medewerkers die hun eigen, ongewijzigde functie blijven vervullen per 1 juli 2018 conform bijgevoegde was-wordt lijst;

*             In te stemmen met budgettair neutrale uitbreiding van de formatie met 1,7 fte (1 fte Teamleider A en 0,7 fte Senior adviseur bestuursondersteuning).

Doorontwikkeling complex Kinderdijk en uitwerking renovatie J.U. Smitgemaal 

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 juni 2018 worden voorgesteld:

1.           Voor de lange termijn ontwikkelrichting van complex Kinderdijk een voorkeur uit te spreken voor de combinatie 'Kok- en (klein) Smitgemaal';

2.            Met de gebiedspartners van Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout in gesprek te gaan en te onderzoeken welke financiële bijdrage zij kunnen leveren aan die meerkosten; En op grond van de resultaten uit die gesprekken op een later moment definitief te besluiten over de lange termijn doorontwikkeling van complex Kinderdijk;

3.            In het licht van de lange termijn doorontwikkeling van complex Kinderdijk in te stemmen met de renovatie volgens de 'Hybride variant' voor het J.U. Smitgemaal (elektrificatie van twee dieselmotoren en behoud van één dieselmotor).

Kredietaanvraag project elektro aanpassingen rwzi’s Nijmegen, Arnhem en Tiel  

Besloten wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 2.015.000,-- (bruto = netto) voor de uitvoering van het project elektro aanpassingen rwzi’s Nijmegen, Arnhem en Tiel.

Kredietaanvraag verbetering beluchting rwzi Arnhem

Besloten wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 850.000,-- (bruto=netto) voor het verbeteren van de installaties voor de beluchting op de rwzi Arnhem.

Aanvraag uitvoeringskrediet N.B.W. Betuwe Kunstwerken

Besloten wordt een uitvoeringskrediet van € 1.600.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen  voor het uitvoeren van N.B.W. maatregelen in de Betuwe, t.w. het vergroten van 38 duikers en het verbreden van 17 stuwen.

Plan van aanpak verkenning dijkteruglegging Oosterhout (project dijkversterking Wolferen Sprok) en subsidieverzoek aan het HWBP

Besloten wordt het plan van aanpak voor de verkenning van de dijkteruglegging Oosterhout en het subsidieverzoek aan het HWBP goed te keuren. De gevraagde bijdrage van het HWBP bedraagt € 534.210,--, de eigen bijdrage van WSRL bedraagt € 59.357,--.