Koers klimaatadaptatie

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 februari 2017 worden voorgesteld:

in te stemmen met de voorgestelde koersnotitie en te besluiten om:

-             De Koers klimaatadaptatie uit te voeren en aan de slag te gaan met:

  • Gebiedsprocessen klimaatadaptatie
  • Uitwerken van een communicatiestrategie klimaatadaptatie
  • Uitwerken van de een stimuleringsregeling 'Aanpassen aan het klimaat, begint in de straat'
  • Inbreng leveren in omgevingsvisies
  • Kennisontwikkeling

-             Voor de uitvoering van de Koers klimaatadaptatie:

  • De gereserveerde budgetten van € 1.320.000,-- voor de herberekening van de stedelijke wateropgave en € 5.000.000,-- voor de uitvoering van de geactualiseerde   stedelijke waterplannen in te zetten voor klimaatadaptatie;
  • Een bedrag van € 500.000,-- uit het verwachte voordelig resultaat van 2016 om te vormen tot een bestemmingsreserve voor de uitvoering van de stimuleringsregeling;
  • De noodzakelijke uitbreiding van de formatie  te verwerken in de aankomende voorjaarsnota 2017.

Kredietaanvraag ten behoeve van het “Onderzoek naar de gewenste inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard”

Besloten word een bruto voorbereidingskrediet van € 200.000,-- ( bruto = netto)beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de gewenste inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard. Het AB zal bij dit onderzoek betrokken worden via een vertegenwoordiging vanuit de commissies Watersysteem en Waterveiligheid.

Bezwaarschrift waterberging m.b.t.  herinrichting bedrijventerrein en weiland ter plaatse van Parallelweg 3 te Schelluinen van De Jong Beheer- en Exploitatie maatschappij B.V.

Besloten wordt:

1.            Het bezwaar van de Jong Beheer-  en Exploitatie maatschappij B.V gegrond te verklaren;

2.            Het ambtshalve besluit 201229163/358739 d.d. 4 maart 2016 in te trekken;

3.            Bezwaarde te informeren dat de afmetingen van de C-watergang 046990 overeenkomen met de compensatie voor toename van het verhard oppervlak op de locatie Parallelweg 2 in Schelluinen.

Aanwijzen coördinator bevermanagement

Besloten wordt:

1.            Een coördinator bevermanagement aan te wijzen en dit te beleggen bij de afdeling Beheer en Onderhoud;

2.            De bestuurlijke verantwoordelijkheid onder te brengen bij de portefeuillehouder die ook verantwoordelijk is voor dierlijke graverij in waterkeringen.

Vaststellen voorkeursalternatief en aanmeldingsnotitie MER en instemmen met inkoopplan dijkversterking Gameren

Besloten wordt:

1.            Tot vaststelling van de  notitie VKA Dijkversterking Gameren d.d. 28 september 2016, en daarmee het  Voorkeursalternatief VZG/GZB;

2.            In te stemmen met het Inkoopplan Dijkversterking Gameren d.d. 28 september 2016;

3.            Vast te stellen de aanmeldingsnotitie MER-beoordeling Dijkversterking Gameren d.d. 28 september 2016, en  vervolgens de Provincie Gelderland het initiatief tot dijkversterking

Gameren schriftelijk mede te delen.

Vaststellen in rekening te brengen uurtarieven bij derden 2017

Besloten wordt tot vaststelling van de in rekening te brengen uurtarieven bij derden voor 2017.

Beleidsregel inzake de T-correctie verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2017

Besloten wordt de “Beleidsregel inzake de hoedanigheidscorrectie (T-correctie) bij de berekening van de vervuilingswaarde verontreinigingsheffing 2017” met toelichting en bijlage vast te stellen.

Beleidsregel correctie ingenomen water voor bedrijfsruimten 2017

Besloten wordt de “Beleidsregel correctie ingenomen water bedrijfsruimten 2017” met toelichting vast te stellen.

Beslissing op bezwaarschrift van Juridisch advies Voorbach namens de heer F. Henderiks tegen het besluit van 22 augustus 2016 op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar op alle genoemde onderdelen ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Tevens wordt besloten het verzoek om proceskosten af te wijzen.

Aanvraag om schadevergoeding  omzetderving bed & breakfast Van Zijl-Baars door werkzaamheden Diefdijk

Besloten wordt, met inachtneming van het advies van de deskundigencommissie Verordening Schadevergoeding Waterschap Rivierenland, de aanvraag om schadevergoeding van de familie Van Zijl-Baars op basis van de verordening af te wijzen en de schade te laten afwikkelen door de projectleider op grond van de 2012 gesloten overeenkomst.

Bestuurskalender 2017

Besloten wordt de bestuurskalender 2017, waarin de te verwachten voorstellen/onderwerpen t.b.v. de AB-vergaderingen worden benoemd, vast te stellen. Deze bestuurskalender zal worden toegezonden aan de leden van het AB.