Meekoppelen dijkversterking bij herontwikkeling Waalfront gemeente Nijmegen

Besloten wordt:

  1. Samen met gemeente Nijmegen en het ontwikkelingsbedrijf Waalfront te verkennen of de potentiële toekomstige dijkversterking op de zuidelijke Waaloever meegekoppeld kan worden met het ruimtelijk plan Waalfront van de gemeente Nijmegen en daarmee af te wijken van het beleid Meekoppelen bij dijkversterking.
  2. Een plan van aanpak voor te bereiden voor de uitvoering van de verkenningsfase en de planvoor-bereidingsfase van de dijkversterking bij het plangebied Waalfront op basis van voorfinanciering door Waterschap Rivierenland.
  3. Nog geen besluit te nemen ten aanzien van de realisatiefase in verband met het benodigde ILT-oor¬deel.

Definitief besluit Nota Bodembeheer voor het dempen tot maaiveld van de Plas van Melssen te Beuningen

Besloten wordt de Nota Bodembeheer (gebiedsspecifiek beleid) ten aanzien van het toepassen van grond klasse Industrie en baggerspecie klasse B in de Plas van Melssen te Beuningen definitief te maken.

Plan van aanpak planuitwerkingsfase dijkversterkingsproject 22E Gameren (HWBP)

Ingestemd wordt met het plan van aanpak project 22E Gameren HWBP voor de planuitwerkingsfase en met het indienen van de subsidieaanvraag.

Scope, veiligheidsopgave, innovaties en meekoppelkansen dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe

Besloten wordt tot het vaststellen van:

  1. De veiligheidsanalyse en -opgave voor de dijkversterking van Waalbandijk Neder-Betuwe binnen de bestaande scope van 20,2 km;
  2. De selectie van kansrijke meekoppelprojecten voor de verkenningsfase.

Evaluatie crisis stuw Grave januari 2017

Besloten wordt de evaluatie vast te stellen en in te stemmen met de geconstateerde verbeterpunten. Nagegaan  zal worden of de inbreng van WSRL in de landelijke evaluatie in de eindrapportage aan de orde komt, dit als input voor de bestuurlijke bijeenkomst op 16 juli 2017.

Voorjaarsnota 2017

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2018;
  2. In te stemmen met het voorkeurscenario van het college het dividend van de NWB met ingang van 2020 voor 50% in te zetten;
  3. De voorjaarsnota 2017 vast te stellen;
  4. Kennis te nemen van de Midterm review.