29 november 2018

Aanvraag aanvullend krediet ten behoeve van maatregelen nazorg wateroverlast Hardinxveld-Giessendam

Besloten wordt een brutokrediet van € 768.000,-- (netto € 409.000,-i.v.m. bijdrage gemeente van € 359.000,--) beschikbaar te stellen voor maatregelen nazorg wateroverlast in Hardinxveld-Giessendam. Zoals bekend trekken WSRL en de gemeente Hardinxveld-Giessendam samen op om maatregelen uit te voeren die zijn bepaald naar aanleiding van de wateroverlast in de zomers van 2014 en 2015 en die zijn vastgesteld in het AB van 21 april 2017.

Aanvraag aanvullend krediet ten behoeve van maatregelen Waterplan Gorinchem

Besloten wordt een krediet van € 240.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor het realiseren van de resterende waterbergingsopgave in het kader van het Waterplan Gorinchem. Zoals bekend trekken WSRL en de gemeente Gorinchem samen op om maatregelen uit te voeren zoals afgesproken in het Waterplan Gorinchem.

Samenwerkingsovereenkomst verwerking RO concentraat zuiveringsstation De Put

Besloten wordt:

1.            De overeenkomst met Oasen, waarin een samenwerkingsverband met WSRL wordt aangegaan  met als voornaamste doel om op een zo efficiënt mogelijke wijze het concentraat van Oasen van haar locatie zuiveringsstation De Put te Nieuw-Lekkerland af te voeren en te verwerken via het rioolwatertransportsysteem van WSRL naar de rwzi Alblasserdam; Oasen is namelijk van plan dit drinkwaterzuiveringsstation De Put om te bouwen naar een installatie die gebaseerd is op Reversed Osmose (RO);

2.            Heemraad Roorda krijgt mandaat om deze overeenkomst met Oasen namens WSRL te ondertekenen.

Bezwaar tegen verlenen watervergunning voor de aanleg van een retentievijver te Hardinxveld-Giessendam

Besloten wordt het advies van de adviescommissie Awb te volgen en het bezwaar tegen het verlenen van een watervergunning voor de aanleg van een retentievijver te Hardinxveld-Giessendam op alle punten ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Strategische grondaankoop te Vianen

Ingestemd wordt met de strategische aankoop van een perceel grasland te Vianen ter grootte van circa 10 hectare. Van dit perceel wordt ca 5 hectare ingezet ten behoeve van de wateropgave NBW Vierhoeven en ca 5 hectare ten behoeve van de strategische grondvoorraad. Voor wat betreft deze strategische grondvoorraad  wordt deze grond mogelijk ingezet voor kadeversterking A5H, kavelruil of andere strategische doeleinden.