Zomerschouw Land van Heusden en Altena/oostwaard

Kennisgenomen wordt van de inspraakreacties en besloten wordt om de
zomerschouw dit jaar niet in te laten gaan, maar meer tijd te nemen om de
zienswijzen met de verschillende partijen door te spreken. Dit heeft als  doel
om tot een zorgvuldige afweging van relevante belangen te komen en de
zomerschouw mogelijk later in te voeren (op zijn vroegst juli 2017).

Bestuurs-/Realisatieovereenkomst WaalWeelde: project Beuningse
Uiterwaarden

Ingestemd wordt met  het aangaan van een bestuurlijke/realisatieovereenkomst
tussen de provincie Gelderland en WSRL over de financiering en realisatie van
compenserende maatregelen als gevolg van buitendijkse ontwikkelingen in de
uiterwaarden nabij Beuningen; heemraad Gremmen krijgt mandaat om deze
overeenkomst namens WSRL te ondertekenen.

Voorverkenning “De toekomst van het Achterwaterschap”

Kennisgenomen wordt van de landschaparchitectonische voorverkenning “De
toekomst van het Achterwaterschap” , die eveneens ter kennis zal worden gebracht
van de commissies Watersysteem en Waterveiligheid. Doel van deze voorverkenning
was op een beeldende wijze aandacht te besteden aan de ruimtelijke kwaliteit van
het landschap en de cultuurhistorische aspecten van het watersysteem van de
Alblasserwaard.

Nota Bodembeheer Landschapszone Nijmegen (Oosterhoutse plas en de Zandse
plas)

Besloten wordt de Nota Bodembeheer (gebiedspecifiek beleid) ten aanzien van
het toepassen van grond klasse Industrie en baggerspecie klasse B in de
Oosterhoutse en Zandse plas in de Landschapszone te Nijmegen, vast te stellen.

Beslissing op bezwaar van mevrouw M. van Heck-Bosch en de heren J. van Heck,
B. Kolvenbach en M. Gradussen

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar
van een aantal bezwaarden tegen de watervergunning voor het verplaatsen van
spudpalen behorende bij een woonboot nabij de Waalbandijk te Beneden-Leeuwen,
ongegrond te verklaren.

Wijziging Verordening schadevergoeding Waterschap Rivierenland

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld de
artikelen 14 en 17 van de Verordening schadevergoeding Waterschap Rivierenland
te wijzigen. Het doel van deze wijziging is aansluiten bij de landelijke
praktijk.

Beslissing op bezwaar van de heer en mevrouw Van Heck

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar
van de heer en mevrouw Van Heck te Beneden-Leeuwen tegen het eerdere besluit
waarbij het verzoek om handhaving is afgewezen, ongegrond te verklaren en het
verzoek om vergoeding van (proces)kosten af te wijzen.

Afvalwaterakkoord zuiveringskring Groot-Ammers, kern Schoonhoven, en
overeenkomsten tot zuivering van grensoverschrijdend afvalwater met HHSK en
HDSR

Ingestemd wordt:

a.            met het Afvalwaterakkoord zuiveringskring Groot-Ammers, kern
Schoonhoven, tussen Waterschap Rivierenland, het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de
gemeente Krimpenerwaard;

b.            met de overeenkomsten tot zuivering van grensoverschrijdend
afvalwater met  respectievelijk het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Besloten wordt heemraad H. Roorda op basis van artikel 95 van de
Waterschapswet te machtigen om namens Waterschap Rivierenland het
Afvalwaterakkoord en de overeenkomsten te ondertekenen.

Financiële jaarstukken 2015 en conceptbegroting 2017 Noord-Brabantse
Waterschapsbond

Ingestemd wordt met de financiële jaarstukken 2015 en de conceptbegroting
2017 van de Noord-Brabantse Waterschapsbond.

Aanvulling budget “vervanging langdurig zieken 2016”

Besloten wordt het budget Vervanging langdurig zieken 2016 aan te vullen met
€ 100.000,-- ten laste van de post Onvoorzien.