7 december 2017

Uittreding Waterschap Rivierenland als aandeelhouder uit SNB

-              Ingestemd wordt met de uittreding per 31 december 2017 van Waterschap Rivierenland als aandeelhouder uit de NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) door middel van de verkoop van de aandelen aan de vennootschap NV SNB;

-           Ingestemd wordt met het concept van de dienstverleningsovereenkomst tussen Waterschap Rivierenland en SNB;

-              Besloten wordt heemraad H. Roorda op grond van artikel 95 van de Waterschapswet machtiging te verlenen om ter uitvoering van het besluit van het CDH de dienstverleningsovereenkomst, ingaande per 1 januari 2018, te ondertekenen;

-              Besloten wordt heemraad H. Roorda, als aandeelhouder namens Waterschap Rivierenland van SNB, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet machtiging te verlenen voor het nemen van alle besluiten als aandeelhouder van SNB benodigd voor de uittreding van Waterschap Rivierenland. 

Ondertekening intentieovereenkomst Keurmerk Veilig Buitengebied gemeente Overbetuwe

Besloten wordt tot het ondertekenen van een intentieovereenkomst met 7 andere partijen om te komen tot een Keurmerk Veilig Buitengebied in de gemeente Overbetuwe. Agrariërs (LTO), de gemeente Overbetuwe, de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer , de Omgevingsdienst, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Waterschap Rivierenland hebben de handen ineengeslagen om criminaliteit in het buitengebied van de gemeente Overbetuwe te voorkomen en ontmoedigen (signaalfunctie).

Inzetten gedoogplicht voor realisatie natuurvriendelijke oevers/ecologische verbindingszones

Onder bepaalde voorwaarden wordt ermee ingestemd om ook voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers  de gedoogplicht Waterwet in te zetten, voor die percelen waarvoor geen tijdige minnelijke verwerving mogelijk is en waarvoor geen andere locaties beschikbaar zijn.

Positiebepaling WSRL over MIRT-verkenning Varik-Heesselt

Besloten wordt:

-              Op basis van de huidige informatie is WSRL voorstander van de variant waarbij er sprake is van traditionele  dijkverbetering in combinatie met ontgravingen in de uiterwaarden;

-              De extra vergadering van de commissie Waterveiligheid van 20 november 2017 komt te vervallen.

Overeenkomst met ARN B.V. betreffende de verwerking van luiers en RWZI-slib met behulp van Thermische Druk Hydrolyse (TDH), inclusief krediet aanvraag

Besloten wordt:

-              In te stemmen met de overeenkomst met de ARN B.V. betreffende de verwerking van luiers en RWZI-slib met behulp van Thermische Druk Hydrolyse (TDH);

-           Heemraad H. Roorda op basis van artikel 95 van de Waterschapswet te machtigen om namens Waterschap Rivierenland de overeenkomst met de ARN B.V. te ondertekenen;

-              Een krediet van € 250.000,-- (bruto = netto) beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de RWZI Nijmegen ten behoeve van deze samenwerking.

Evaluatie droogte Waalsprong juli 2017

Besloten wordt de evaluatie vast te stellen en ingestemd wordt met de aangegeven verbeterpunten