12 februari 2019

Wet natuurbescherming

-       De Gedragscode 'Wet natuurbescherming voor waterschappen onderdeel bestendig beheer en onderhoud', zoals goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van toepassing te verklaren op de werkzaamheden van het waterschap in het kader van bestendig beheer en onderhoud;

-       De "Richtlijn implementatie 'Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen' Uitwerking voor Waterschap Rivierenland, onderdeel bestendig beheer en onderhoud" vast te stellen;

-      De Gedragscode 'Flora- en Faunawet voor waterschappen, onderdeel bestendig beheer en onderhoud', in te trekken;

-      De "Richtlijn implementatie 'Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen, onderdeel bestendig beheer en onderhoud', in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2019.

Geactualiseerde nota “Recreatief medegebruik van waterschapseigendommen”

Besloten wordt:

-             In te stemmen met de geactualiseerde nota 'Recreatief Medegebruik van Waterschapseigendommen' en deze in werking te laten treden per 22 februari 2019;

-              De nota 'Recreatief Medegebruik van Waterschapseigendommen Waterschap Rivierenland' uit 2007 in te trekken per dezelfde datum.

Stand van zaken aangewezen zwemwateren Rivierenland

Besloten wordt de stand van zaken van de aangewezen zwemwateren in het beheergebied van WSRL, zoals beschreven in de memo “Stand van zaken aangewezen zwemwateren Rivierenland”, voor kennisgeving aan te nemen.      

Kennisimpuls Waterkwaliteit

Besloten wordt:

-              Het initiatief voor de landelijke Kennisimpuls Waterkwaliteit te ondersteunen;

-              In te stemmen met de door STOWA gevraagde bijdrage van € 54.759,-- per jaar gedurende vier jaren (totaal € 219.036,--) en de middelen hiervoor beschikbaar stellen, waarvan jaar 2019 uit de post 'Onvoorzien' en de jaren 2020 t/m 2022 op te nemen in de VJN 2019 en de meerjaren-begroting 2020-2024;

-              In te stemmen met het ter beschikking stellen van personele capaciteit vanuit T-KDE voor de gebruikerscommissies van drie projecten;

-              In te stemmen met de antwoordbrief aan STOWA.

Evaluatie crises gasproblematiek RWZI Arnhem en persleidingbreuk Gorinchem

Besloten wordt de evaluaties van de crises gasproblematiek op de RWZI in Arnhem en de persleidingbreuk in Gorinchem van afgelopen zomer vast te stellen en in te stemmen met het verbeterpunt.

Beleidsevaluatie klimaatadaptatie en subsidieregeling klimaatactief

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld:

-              Kennis te nemen van de beleidsevaluatie klimaatadaptatie;

-              In te stemmen met een actualisering van de 'Koers Klimaatadaptatie', zoals geformuleerd bij 'de blik vooruit';

-              De nieuwe Subsidieregeling Klimaatactief per 1 maart 2019 vast te stellen;

-              De Stimuleringsregeling klimaatadaptieve inrichting leefomgeving particulieren van 24 november 2017, in te trekken met ingang van de nieuwe subsidieregeling klimaatactief.

Bestuurlijke samenvatting evaluatie watertekort zomer 2018

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld de bestuurlijke samenvatting van de evaluatie watertekort zomer 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Beantwoording  vragen AB kosten kadeversterking A5H in relatie tot SOK Water en Groen, inclusief kredietaanvraag “verkenning regionale keringen tranche 1”

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld:

1.            Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen over de kostenbesparing op kadeversterking in relatie tot de Samenwerkingsovereenkomst Water en Groen.

2.            In te stemmen met het verlenen van het resterende krediet (bruto € 1,73 miljoen, netto € 1,47 miljoen) voor de "verkenning regionale keringen tranche 1" binnen het gebiedsprogramma A5H conform bestuursvoorstel 2018118686/besluit AB d.d. 30-11-2018.

Evaluatie van het coalitieakkoord “Veilig en vernieuwend” 2015-2019

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld kennis te nemen van de evaluatie van het coalitieakkoord “Veilig en vernieuwend” 2015-2019.

Bijdrage aan Grenzenloos samenwerken in de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Besloten wordt het commitment van WSRL te bevestigen voor de opgaven die uitgewerkt worden in het kader van de regionale samenwerking Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Grenzenloos Samenwerken. Deze opgaven zijn omschreven in de Regionaal Maatschappelijke Agenda van de Regio en WSRL is daar nauw bij betrokken.

Actualisatie nota riolering “Samen door één buis” 2018

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met bijgaande nota riolering "Samen door één buis" waarin de kaders van het waterschap verwoord zijn als vertrekpunt voor samenwerking met gemeenten bij het beheersen van lozingen in relatie tot de afvalwater¬zuivering en het watersysteem. De datum van dit besluit te beschouwen als de ingangsdatum van deze nota;

2.            Een plan van aanpak op te stellen voor de aansluiting van de gemeentelijke eindgemalen op de Centrale Regie Kamer met een nader voorstel voor de financiering hiervan, inclusief de personele consequenties;

3.            De Nota Rioleringsbeleid 2012 in te trekken.

Samenwerking Ruimtelijke adaptatie regio Rivierenland

Besloten wordt:

1.            De regionale samenwerking in de 'waterketen' voort te zetten en de samenwerking in het water¬systeem en klimaatadaptatie aan te gaan via de Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR);

2.            Dit te bekrachtigen met de ondertekening van de regionale Samenwerkingsovereenkomst (SOK) in januari 2019;

3.            De Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Waterketen regio Rivierenland (NWrR) in te trekken;

4.            De bestaande Basisovereenkomst (BOK) Onderzoek en Analyse (meten en monitoren) zo aan te passen dat de overeenkomst verwijst naar de nieuwe samenwerkingsovereenkomst uit beslispunt 2;

5.            Dit te bekrachtigen met de hernieuwde ondertekening van de Basisovereenkomst in januari 2019.

Beslissing op bezwaar tegen een opgelegde last onder dwangsom

Besloten wordt, in afwijking van het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van een bedrijf tegen de opgelegde last onder dwangsom wegens overtreding van de Waterwet en/of het Besluit lozen buiten inrichtingen ongegrond te verklaren.

Ondersteuning omgevingsdiensten bij het toezicht op indirecte lozingen

Besloten wordt:

-              Het toezicht op indirecte lozingen met het oog op het goed functioneren van de rioolwater¬zuiveringsinstallaties in eigen beheer uit te voeren;

-              Het daartoe (tijdelijk) uitbreiden van de formatie van de nieuw te vormen afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) met 4,0 fte vakspecialisten);

-              Om het toezicht in 2019 te starten en de uitvoering daarvan na 4 jaar te evalueren.

Uitvoeringskrediet transportstelsel Zaltbommel

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld een bedrag van bruto € 9.375.000,-- (netto € 9.000.000,--) beschikbaar te stellen voor de aanleg van persleidingen van Aalst naar Zaltbommel, de bouw van een rioolgemaal in Aalst en het amoveren van de RWZI Aalst

Aanvraag uitvoeringskrediet voor project nieuwbouw gemaal De Neust en buiten gebruik stellen van gemaal Tricht

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld een bedrag van € 8.500.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor de realisatie van nieuwbouw gemaal De Naust en het buiten gebruik stellen van gemaal Tricht

Aanvraag uitvoeringskrediet J.U. Smitgemaal

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld:

Ten behoeve van aanpassingen aan het J.U. Smitgemaal te kiezen voor variant 2: 'Renovatie en elektrificatie, geënt op realisatie van een bezoekerscentrum, maar met uitgestelde besluitvorming over de inrichting en exploitatie van het bezoekerscentrum' en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 5.195.000,-- (bruto = netto).

Indien niet wordt gekozen voor variant 2, een keuze te maken uit de varianten 1, 3 of 4 en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van respectievelijk € 5.865.000,--, € 4.370.000,-- of € 4.070.000,-- (bruto = netto).

Het CDH heeft op grond van de volgende overwegingen een voorkeur voor variant 2:

-              Het gemaal ligt op een unieke locatie direct naast de wereldberoemde molens van Kinderdijk die jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekken.

-              De exploitatie van het bezoekerscentrum kan worden uitbesteed aan de SWEK. Hierdoor hoeft het waterschap geen fte's beschikbaar te stellen voor rondleidingen en toezicht. De exploitatie¬kosten voor het waterschap zijn daardoor beperkt.

-              Met de noodzakelijke bouwkundige renovatie van het gemaal doet zich nu een natuurlijk moment en een eenmalige kans voor om in het gemaal een bezoekerscentrum te realiseren.

-              Met de uitgestelde besluitvorming over de inrichting en exploitatie van het bezoekerscentrum ontstaat extra tijd om onderzoek te doen naar een stichtings- of andere rechtsvorm en het vinden van externe geldbronnen.

Kosten droogtebestrijding 2018

Besloten wordt de extra bemonsteringskosten van € 200.000,-- gemaakt ten behoeve van de droogtebestrijding 2018 ten laste te brengen van de post onvoorzien 2018.

Uitvoeringskrediet voor ontwerp bouw Energiefabriek West en voorbereidingskrediet voor efficiënte slibverwerking

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 28.600.000,-- (bruto=netto), waarvan:

-              Een bedrag van € 27.175.000,-- t.b.v. het ontwerp en de bouw van de Energiefabriek West op de RWZI Sleeuwijk;

-              Een bedrag van € 1.425.000,-- als voorbereidingskrediet voor een efficiëntere slibverwerking.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld:

-              Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019 vast te stellen en vanaf 1 maart 2019 in werking te laten treden;

-              Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014 met ingang van 1 maart 2019 in te trekken.

Actualisatie begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld in te stemmen met de actualisatie van de begroting 2019 en de ontwerbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis met inbreng van een positieve zienswijze.

Rapport onderzoek publiekrechtelijke overeenkomsten WSRL

Besloten wordt de uitkomsten van het rapport “Onderzoek publiekrechtelijke overeenkomsten WSRL” conform de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010 vast te stellen. Dit rapport zal ter kennis van het Algemeen Bestuur worden gebracht.

Bestuurlijke reactie rapport Onderzoek implementatie KRW bij WSRL

Ingestemd wordt met de bestuurlijke reactie op het rapport Onderzoek implementatie Kaderrichtlijn Water bij WSRL.

Globale analyse rapport bedrijfsvergelijking Waterschapspeil en Waterschapsspiegel 2018

Ingestemd wordt met de opgestelde analyse voor de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel 2018 (verslagjaar 2017). Deze analyse zal ter kennis van de commissie Middelen worden gebracht.