Beslissing op bezwaar familie Pansier te Buren

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer G.C. Pansier tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om wijziging van de  B - naar C status van water 098074,  ongegrond te verklaren.

Plan van aanpak verkenningsfase dijkversterking tussenvakken Gorinchem-Waardenburg

Besloten wordt:

1.            Het plan van aanpak verkenningsfase voor het dijkversterkingsproject tussenvakken Gorinchem-Waardenburg (aanvulling op het reeds beschikte plan van aanpak in 2014) vast te stellen met de daarbij behorende bijlagen, met inachtneming van de reactie op de reviewmatrix, dat door Waterschap Rivierenland binnen het HWBP zal worden uitgevoerd;

2.            In te stemmen met het ter toetsing aanbieden van het Plan van Aanpak bij de Programmadirectie HWBP;

3.    In te stemmen met het indienen van een subsidieaanvraag voor de tussenvakken bij de Programmadirectie HWBP zodra de tussenvakken zijn voorzien van een ILT oordeel en daarmee in aanmerking komen voor subsidie. Het subsidiabele deel van de kosten (90%)  van de totaal raming bedraagt € 7.566.017,--.

Notitie reikwijdte en detailniveau dijkversterking  Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt

Besloten wordt:

1.            De reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau conform concept vast te stellen;

2.            De notitie Reikwijdte en Detailniveau conform concept vast te stellen;

3.            De publicatie Staatscourant, Provinciaal blad, Nieuwsblad Geldermalsen en StadTiel conform concept vast te stellen en vrij te geven.

Ontwikkeling Grofzand barrière (GZB)

Besloten wordt:

1.            Kennis te nemen van het advies van de projectgroep van de POV-Piping  en de ambtelijke reactie van WSRL hierop.

2.            Aan de programmadirectie HWBP voor te stellen om de innovatieve techniek 'Grofzand Barrière' (GZB) als maatregel tegen piping te ontwikkelen volgens een  nader omschreven aanpak.

Voortzetting Dijkinspiratiemaatregel

Besloten wordt:

1.            Kennis te nemen van  de opbrengst en evaluatie van de Dijkinspiratietafel;

2.            De duur van de Dijkinspiratietafel met 1 jaar te verlengen;

3.            Het komende jaar te overwegen om de rol en samenstelling van de Dijkinspiratietafel te wijzigen:

 • blijvende inzet voor het gehele HWBP dijkversterkingsprogramma en de daaronder vallende projecten;
 • inzet van de Dijkinspiratietafel voor andere programma's en projecten (regionale keringen etc);
 • de mogelijkheid bieden voor beperkte uitwerking van sommige aangedragen ideeën;
 • de Dijkinspiratietafel niet alleen inzetten aan het begin van projecten, maar ook een taak geven voor de kwaliteitsborging (wordt 'meerwaarde' ook daadwerkelijk gerealiseerd?);
 • samenstelling van de Dijkinspiratietafel beoordelen en zo nodig aanpassen;
 • duidelijkheid bieden over de afstemming met het Meekoppelkansenteam en de Dijk is van ons allemaal.

Veiligheidsrapportage  primaire waterkeringen 2016

Besloten wordt:

 • Deze veiligheidsrapportage voor kennisgeving aan te nemen.;
 • De rapportage ter infor¬matie  te sturen naar de commissie Water¬veiligheid;
 • Communicatie te laten uitvoeren volgens hoofdstuk 7 na toezenden van de stukken aan de commissie;
 • De volledige rapportage aan de Inspectie Leefomgeving en Transport toe te zenden;
 • In 2017 een vergelijkbare rapportage op te stellen voor regionale waterkeringen.

Instemmen met overeenkomst oprichting Gelders Waterschapsfonds onder het Prins Bernhard Cultuurfonds door de drie Gelders waterschappen

Besloten wordt:

 • In te stemmen met de overeenkomst ten behoeve van het Gelderse Waterschapsfonds;
 • Heemraad Nieuwenhuis te machtigen om namens Waterschap Rivierenland de overeenkomst te ondertekenen.

Stakeholdermanagement bij WSRL: een herijking van bestuurlijke activiteiten

Besloten wordt de afspraken over bestuurlijk stakeholdermanagement op basis van de CDH-workshop d.d. 4 oktober 2016 vast te stellen. Stakeholdermanagement moet bijdragen aan multischalige samenwerking en grotere zichtbaarheid van WSRL.

Aankoop panden te Vuren in het kader van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Besloten wordt de pandenWaaldijk 91-92 en Mildijk 74 te Vuren strategisch aan te kopen in het kader van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.