Aanvraag SDE+ subsidie voor het opwekken van zonnestroom op het terrein van rwzi Gorinchem-Oost

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld:

  • Een aanvraag voor SDE+ subsidie in te dienen ten behoeve van het duurzaam opwekken van zonnestroom op het terrein van rwzi Gorinchem-Oost;
  • In te stemmen met de aanpak die leidt tot het realiseren van een zonnepark op het terrein van rwzi Gorinchem-Oost, onder voorwaarde dat de SDE+ subsidie wordt toegekend.

Vaststellen scope dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (GoWa)

Besloten wordt de scope van het dijkversterkingsproject GoWa uit te breiden van 14 naar 23 kilometer en de Verkenningsfase voor deze uitgebreide scope uit te voeren.

Kredietvoorstel vismigratiemaatregelen Lingestuwen

Besloten wordt een krediet van € 678.133,-- (netto  € 642.133,--) beschikbaar te stellen voor vismigratiemaatregelen.

Beslissing op bezwaar van N. Yassir te ’s-Gravenhage

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen het besluit om een preventieve last onder dwangsom op te leggen in het kader van de onderhoudsplicht van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016 Waterschap Rivierenland (incl. Normenkader rechtmatigheid 2016)

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld  het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016 Waterschap Rivierenland (incl. Normenkader Rechtmatigheid 2016) vast te stellen ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2016 van Waterschap Rivierenland door de accountant.

Beslissing op bezwaar  van Stibbe N.V. namens Bel Leerdammer B.V. te Schoonrewoerd

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom wegens overtreding van de vergunningvoorschriften  ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van de (proces)kosten af te wijzen.

Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2016 –gebundelde aanvraag

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld een bruto uitvoeringskrediet van € 25.345.536,-- en een netto krediet van € 2.861.087,-- beschikbaar te stellen voor diverse dijkverbeteringsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Algemene voorwaarden voor de inhuur van personeel en Gewijzigde algemene voorwaarden voor diensten, leveringen en ICT

Besloten wordt:

1.            De Algemene voorwaarden voor de inhuur van personeel (AVIP 2016) vast te stellen en gebruik te maken van deze voorwaarden per 1 januari 2017;

2.            De Algemene voorwaarden voor diensten, leveringen en ICT vast te stellen en gebruik te maken van deze voorwaarden per 1 januari 2017:

  • Algemene Waterschapsvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (AWVODI-2016);
  • Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen (AWIV-2016);
  • Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (AWBIT-2016);

3.            Per 1 januari 2017 AWVODI-2012, AWIV-2012 en AWIVI-2012 in te trekken.

Benoeming leden Adviescommissie bezwaren en klachten en Adviescommissie bezwaren rechtspositionele zaken

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld:

  • Mevrouw  H. van den Hoek als lid/ plaatsvervangend voorzitter van de Adviescommissie bezwaren en klachten Algemene wet bestuursrecht te benoemen;
  • De heer C.E. Hoeksma als lid van de Adviescommissie Rechtspositionele Zaken te benoemen.