Veiligheidsopgave, scopeuitbreiding en meekoppelkansen project dijkversterking Wolferen-Sprok

Besloten wordt:

 1. de veiligheidsopgave en -analyse voor de dijkversterking Wolferen Sprok vast te stellen conform de resultaten van de vierde toetsronde;
 2. de scope van het project uit te breiden met een gedeelte van het RvdR project Lent: genaamd de Stelt-Zuid, op basis van de veiligheidsanalyse;
 3. de tot nu naar voren gekomen meekoppelkansen: Dijkteruglegging Oosterhout (DTO) en de woningbouwprojecten in de gemeente Nijmegen nader te onderzoeken..

BSR begroting 2018

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018.

Actualisatie begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld in te stemmen met de Actualisatie Begroting 2017 en de Ontwerp Begroting 2018 van de Gemeen-schappelijke Regeling Het Waterschapshuis met inbreng van enkele aandachtspunten..

1e begrotingswijziging 2017 en programmabegroting 2018-2022 Aquon

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2017 en de programmabegroting 2018-2022 van Aquon.

Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld om het college van dijkgraaf en heemraden op grond van artikel 50, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) toestemming te verlenen om in te stemmen met de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011 en bijbehorende toelichting.

Samenwerkingsovereenkomst  Werkbedrijf Nijmegen Social Return

Besloten wordt:

 • de samenwerking met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen aan te gaan ter facilitering en bevordering van de inzet van de Social Return verplichtingen bij uitvoering van opdrachten van WSRL door derden;
 • heemraad Nieuwenhuis te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens het CDH te ondertekenen.

Belastingsamenwerking Rivierenland: concept jaarstukken 2016

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld een positieve  zienswijze in te dienen op de concept jaarstukken 2016 van BSR.

Voorjaarsnota 2017

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld:

 1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2018;
 2. In te stemmen met het voorkeurscenario van het college het dividend van de NWB met ingang van 2020 voor 50% in te zetten;
 3. De voorjaarsnota 2017 vast te stellen;
 4. Kennis te nemen van de Midterm review.

1e Bestuursrapportage 2017

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld:

 1. De 1e bestuursrapportage 2017 vast te stellen;
 2. In te stemmen met het verwachte positieve resultaat van € 0,9 miljoen en de verwachte resultaten op programmaniveau.

Evaluatie pilot oneigenlijk grondgebruik langs de Giessen en de Linge

Besloten wordt kennis te nemen van de evaluatie van de pilot oneigenlijk grondgebruik en deze evaluatie vast te stellen. Voordat de principiële vraag wordt beantwoord of het grondgebruik in het gebied van WSRL op orde moet komen en de eventueel daarmee samenhangende vervolgstappen zal het CDH hierover in de vorm van een workshop nader van gedachten wisselen.

Aanvulling budget “vervanging langdurig zieken 2017”

Besloten wordt het budget Vervanging langdurig zieken 2017 aan te vullen met € 300.000,-- ten laste van de post Onvoorzien.