6 november 2018

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Loenensche Buitenpolder

Besloten wordt de bestaande samenwerkingsovereenkomst uit 2014 tussen de provincie Gelderland, de gemeente Overbetuwe, Staatsbosbeheer en WSRL voor de herinrichting van de Loenensche Buitenpolder, een uiterwaard op de noordelijke Waaloever bij Slijk-Ewijk,  te verlengen, omdat het project nog niet is afgerond. Heemraad Den Hartog krijgt mandaat om deze overeenkomst namens het CDH te ondertekenen.

Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2018 – gebundelde aanvraag

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld een bruto uitvoeringskrediet van € 84.255.072,-- en een netto krediet van € 8.550.751,-- beschikbaar te stellen voor diverse dijkversterkingsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Uitvoering Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen waterschap Rivierenland;

2.            Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een bevestiging te sturen van dit besluit, inclusief het reeds vastgestelde uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Waterschap Rivierenland 2015-2024.

2e Bestuursrapportage 2018

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld:

1.            De 2e bestuursrapportage 2018 vast te stellen;

2.            De budgetwijzigingen op programmaniveau vast te stellen. Voor onderstaande programma's leidt dit tot de volgende gewijzigde budgetten:

-              Watersysteem                € 53,1 miljoen (was € 53,0)

-              Waterketen                     € 53,4 miljoen (was € 53,5)

-              Middelen                          € 37,9 miljoen (was € 37,5)

-              Dekkingsmiddelen          €   6,6 miljoen (was €    7,0)

3.            In te stemmen met het verwachte positieve resultaat van € 3,3 miljoen en de verwachte resultaten op programmaniveau.

Begroting 2019

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld:

I              De begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023 vast te stellen en de bedragen voor 2019 per programma

tot een totaal van de kosten op              €               212.612.159

tot een totaal van de opbrengsten op    €             212.612.159

Saldo                                                        €                         0

II             Voor het begrotingsjaar 2019 het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot kredietverlening van de investeringen  conform de Verordening beleid- en verant-woordingsfunctie Waterschap Rivierenland.

III            Ter dekking van de financieringsbehoefte op grond van artikel 9 van het Financieringsstatuut het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot:

1.            Het afdekken van de financieringsbehoefte 2019 in rekening-courant bij de NWB tot een bedrag van maximaal € 50 miljoen;

2.            Het afdekken van de meerjarige financieringsbehoefte door middel van het aangaan van langlopende leningen voor de jaren 2019 tot en met 2023 tot een bedrag van maximaal € 207 miljoen met een looptijd tot maximaal 15 jaar en tegen een rentepercentage van maximaal 1,2%;

3.            Het gedurende het jaar 2019 herzien van de looptijd en hoogte van de kredietopslag van de basisrente¬leningen die in 2019 vervallen met een totale hoofdsom van € 43 miljoen, waarbij de nieuwe looptijd voor de kredietopslag maximaal de resterende looptijd van de lening mag bedragen en de opslag niet hoger mag zijn dan 0,50%.

IV           In te stemmen met het voorstel van het College van Dijkgraaf en Heemraden m.b.t.de projecten die in het begrotingsjaar 2019 als groot project worden aangemerkt.

Overdracht stedelijk water Aalburg

Ingestemd wordt met de overdracht van het onderhoud van het stedelijk water in Aalburg per 1 januari 2019 en besloten wordt een bruto krediet van € 25.000,-- (bruto = netto) voor de eigendomsoverdracht beschikbaar te stellen. Heemraad Bassa krijgt mandaat om de overeenkomst namens WSRL te ondertekenen.

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Neerijnen inzake dijkversterking TiWa en gebiedsontwikkelingen Molenblok en Slingerbos

Ingestemd wordt met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Neerijnen en WSRL voor wat betreft de dijkversterking Tiel-Waardenburg en de gebiedsontwikkelingen Molenblok in Varik en Slingerbos in Ophemert. Heemraad Den Hartog krijgt mandaat om de overeenkomst namens WSRL te ondertekenen.

Kredietaanvraag “Verkenning regionale keringen tranche 1” binnen het Gebiedsprogramma A5H

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld een krediet te verlenen (bruto € 2,62 miljoen, netto € 2,36 miljoen) voor de “Verkenning regionale keringen tranche 1” binnen het Gebiedsprogramma A5H.

Beslissing op bezwaarschrift

Ingestemd wordt met het advies van de adviescommissie Awb en besloten wordt het bezwaar ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten. Het bezwaar richt zich tegen het besluit om over te gaan tot invordering van de verschuldigde dwangsom vanwege he feit dat bezwaarden drie achtereenvolgende jaren niet vóór de vastgestelde schouwdatum aan hun onderhoudsplicht op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 hebben voldaan. Daarnaast richt het bezwaar zich tegen het besluit om een preventieve last onder dwangsom op te leggen in verband met het niet tijdig voldoen aan de onderhoudsplicht in de jaren 2016 en 2017. 

Handhavingssamenwerking bestuurs- en strafrecht in Brabant

Besloten wordt:

1.            Kennis te nemen van de notitie "Handhavingssamenwerking bestuurs- en strafrecht" betreffende de samenwerking tussen Omgevingsdiensten, OM, politie, waterschappen, gemeenten en provincie in Noord-Brabant;

2.            In te stemmen met de voorstellen en uitgangspunten van de handhavingssamenwerking:

-              efficiënter werken met samenwerkingspartners en als één overheid optreden;

-              Het toepassen van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS);

-              Gegevens uitwisselen;

-              Bovenregionaal zaken oppakken;

-              Prioriteiten 2019 en 2020: illegale asbestdumpingen, ernstige milieudelicten en dumpingen van synthetisch drugsafval.

Deze samenwerking treedt per 24 oktober 2018 in werking.

Plan van aanpak plan- en realisatiefase dijkversterkingsproject 22W Vianen (HWBP)

Besloten wordt het Plan van Aanpak project 22W Vianen HWBP (plan- en realisatiefase) vast te stellen en deze als subsidieaanvraag in te dienen bij het HWBP.

Plan van aanpak realisatiefase dijkversterkingsproject 22E Gameren (HWBP)

Besloten wordt het Plan van Aanpak project 22E Gameren HWBP (realisatiefase) vast te stellen en deze als subsidieaanvraag in te dienen bij het HWBP.

Aanvraag vervolg voorbereidingskrediet voor project nieuwbouw gemaal De Neust en buiten bedrijf stellen van gemaal Tricht

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld een bedrag van € 600.000,--  (bruto = netto) beschikbaar te stellen voor de afronding van de voorbereidingen van nieuwbouw gemaal de Neust en het buiten gebruik stellen van gemaal Tricht.

Aanvraag uitvoeringskrediet J.U. Smitgemaal

Besloten wordt de besluitvorming door het AB over het uitvoeringskrediet voor de aanpassingen van het J.U. Smitgemaal met of zonder realisatie van een bezoekerscentrum nog één keer uit te stellen om een aantal zaken nog nader uit te zoeken. De commissies Watersysteem en Middelen zullen hierover worden geïnformeerd.

Gedragscode m.b.t. privacy en persoonsgegevens bestuur Waterschap Rivierenland

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld de gedragscode met betrekking tot privacy en persoonsgegevens  bestuur Waterschap Rivierenland vast te stellen.

Belastingverordeningen 2019

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

-              de Verordening tot tweede wijziging van de "Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017";

-              de Verordening tot vijfde wijziging van de "Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014";

-              de Verordening tot vijfde wijziging van de "Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2014";

-              de Verordening tot vijfde wijziging van de "Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014".

Vaststellen kostentoedelingsverordeningen 2019

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld:

1.            Kennis te nemen van de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen en de reactie van het CDH op die zienswijzen;

2.            Vast te stellen:

-              de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rivierenland 2019;

-              de Kostentoedelingsverordening wegenheffing Waterschap Rivierenland 2019;

-              beide met toelichting.

3.            Per 1 januari 2019 in te trekken:

-              de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rivierenland 2014;

-              de Kostentoedelingsverordening wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014;

-              beide met toelichting.

Oplevering register van verwerkingsactiviteiten

Kennisgenomen wordt van het Register van verwerkingsactiviteiten. Dit register, verplicht op basis van de AVG, beschrijft alle verwerkingsactiviteiten van WSRL waarin persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens die in dit register moeten worden opgenomen zijn vastgelegd in artikel 30 van de AVG.

Voortgang maatregelen onderzoek Doelmatigheid en doeltreffendheid

De voortgangsrapportage van maatregelen uit het onderzoek Doelmatigheid en doeltreffendheid wordt voor kennisgeving aangenomen.

Managementletter 2018 van BDO Audit & Assurance B.V.

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld de Managementletter 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Benoeming accountant WSRL n.a.v. uitslag aanbesteding accountantsdiensten

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld om, op grond van artikel 3 van de Controleverordening, de accountantscontrole op te dragen aan BDO Audit & Assurance B.V. te Arnhem en dit accountantskantoor te benoemen als accountant van WSRL vanaf 2019 voor een periode van twee jaar. Na deze periode kan de overeenkomst met 3 maal twee jaar worden verlengd.

Voorkeursalternatief dijkversterking Tiel-Waardenburg

Besloten wordt het voorkeursalternatief dijkversterking Tiel-Waardenburg vast te stellen en dit als vertrekpunt te nemen voor het op te stellen Projectplan Waterwet in de planuitwerkingsfase, met de aantekening dat de in het voorstel genoemde bedragen als ramingen worden gezien en de thans opgenomen bedragen niet de instemming van het CDH hebben.

Voorkeursalternatief dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Besloten wordt het voorkeursalternatief dijkversterking Gorinchem-Waardenburg vast te stellen en dit als vertrekpunt te nemen voor het op te stellen Projectplan Waterwet in de planuitwerkingsfase, met de aantekening dat de in het voorstel genoemde bedragen als ramingen worden gezien en de thans opgenomen bedragen niet de instemming van het CDH hebben.  

Toetreding werkgeversvereniging

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld per 1 januari 2019 lid te worden van de werkgeversvereniging van de sector waterschappen en toestemming te verlenen aan het Waterschapshuis, Aquon en de BSR om, indien deze organisaties daartoe besluiten en ons daarom verzoeken, toe te treden tot deze werkgeversvereniging.