7 mei 2018

In ontwerp vaststellen  en ter inzage leggen Legger Waterkeringen 2018

Besloten wordt de leggerwijzigingen 2018 aan de waterkeringen, verspreid gelegen in het beheergebied van WSRL, in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.

Vertaling Ambitiediscussie van het Algemeen Bestuur naar Voorjaarsnota 2018 

Besloten wordt dat het, op basis van de uitkomsten van de ambitiediscussie tijdens de themabijeenkomst van het AB op 26 maart 2018, wenselijk is om enkele doorrekeningen uit te voeren ter voorbereiding op de Voorjaarsnota 2018. Heemraad Nieuwenhuis krijgt het mandaat om daaraan in overleg met de organisatie vorm en inhoud te geven.

Intentieovereenkomst bedrijfsverplaatsing Pompveld 

Besloten wordt in te stemmen met ondertekening van de intentieovereenkomst voor de verplaatsing van een agrarisch bedrijf  in het Pompveld, waardoor afronding van het natuurgebied Pompveld mogelijk wordt. Heemraad Bassa krijgt mandaat om de intentieovereenkomst namens WSRL te ondertekenen.

Vaststelling ontwerp-projectplan Waterwet dijkversterking Gameren

Besloten wordt:

1.            Het ontwerp-projectplan Waterwet Dijkversterking Gameren d.d. 20 maart 2018, inclusief bijlagen (o.a. grondaankoopplan), vast te stellen.

2.            Kennis te nemen van het m.e.r.-beoordelingsbesluit van GS van provincie Gelderland d.d. 21 juni 2017.

Uitvoeren van CE-markering zuiveringstechnische werken

Besloten wordt een uitvoeringskrediet van € 1.580.000,-- beschikbaar te stellen voor het project “Uitvoeren CE markering zuiveringstechnische werken”. Doelstelling van dit project is om door het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen te voldoen aan de wettelijk verplichte arbeidsveiligheid m.b.t. zuiveringstechnische werken.

Jaarverslag bezwaren en klachten 2017

Het jaarverslag bezwaren en klachten 2017 wordt voor kennisgeving aangenomen.