14 augustus 2018

Voorfinanciering door WSRL van de dijkversterking bij De Stelt-Zuid te Nijmegen, onderdeel van het HWBP-dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok

Besloten wordt om de werkzaamheden voor de dijkversterking De Stelt-Zuid te Nijmegen, als onderdeel van het project Wolferen-Sprok, doorgang te laten vinden en aan de gemeente Nijmegen een voorfinanciering te verstrekken voor een periode van maximaal twee jaar. Het hiertoe benodigde krediet wordt in de gebundelde kredietaanvraag voor 2019 meegenomen.

Amoveren brug Bolgerijsekade over de A27 te Vianen

Besloten wordt:

  • in te stemmen met het laten amoveren van de brug Bolgerijsekade over de A27 in het buitengebied van Vianen door Rijkswaterstaat;
  • deze brug te onttrekken aan de openbaarheid en hiervoor een verzoek in te dienen bij de provincie Utrecht;
  • Rijkswaterstaat te mandateren om een gezamenlijke sloopmelding voor de brug Bolgerijsekade te doen bij de gemeente Vianen.

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt, conform het advies van de commissie Awb, het bezwaar tegen gedeeltelijke toekenning van een gevraagd bedrag om schadevergoeding in verband met tijdelijke werkzaamheden van dijkversterking en het instellen van een permanente geslotenverklaring voor vrachtverkeer op de Diefdijk ongegrond te verklaren en het schadebedrag zoals genoemd in het primaire besluit uit te keren.

Kredietaanvraag voor zonne-energieprojecten “Zon op dak”,  Arnhem-Zuid en Hardinxveld

Besloten wordt drie kredieten van in totaal € 5.000.000,-- (bruto) ter berschikking te stellen om invulling te geven aan de projecten “Zonnepark Arnhem-Zuid”, “Zonnepark Hardinxveld” en “Zon op dak” (maximaal 10 locaties op maximaal 28 daken). Voor deze projecten is SDE+ subsidie toegekend.

Verzoek van aanvrager om schadevergoeding  om commissielid toe te voegen aan de deskundigencommissie nadeelcompensatie

Besloten wordt het verzoek van de aanvrager om schadevergoeding om een commissielid toe te voegen aan de benoemde deskundigencommissie af te wijzen. Het betreft een aanvraag om schadevergoeding op grond van de Verordening Schadevergoeding Waterschap Rivierenland in verband met geleden omzetschade door dijkversterking van het dijkvak Kinderdijk-Schoonhovenseveer.

Ontwerpverordening tot wijziging Waterverordening WSRL

Ingestemd wordt met de zienswijze van WSRL ten aanzien van de ontwerp-wijzigingsverordening Waterverordening Waterschap Rivierenland. Het betreft de wijziging van de Waterverordening Waterschap Rivierenland die zal worden vastgesteld door provinciale staten van Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. De provincie Zuid-Holland wil de regels op het gebied van water beleidsneutraal verhuizen naar de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Vernieuwd uitgiftebeleid landbouwpercelen en verkoop van landbouwpercelen

Aan het Algemeen Bestuur zal op 28 september 2018 worden voorgesteld in te stemmen met het middels openbare inschrijving in liberale pacht uitgeven van landbouwpercelen (3 keer in 1 jaar) en het openbaar verkopen van landbouwpercelen, tenzij sprake is van een perceel in een kavelruilproces.

Aanvulling budget “vervanging langdurig zieken 2018”

Besloten wordt het budget vervanging langdurig zieken 2018 aan te vullen met € 200.000,-- ten laste van de post Onvoorzien.