Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering van waterdoelen in Noord-Brabant

Besloten wordt in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen Noord-Brabant en heemraad Bassa mandaat te geven om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst tussen de 4 Brabantse waterschappen en de provincie zijn afspraken vastgelegd over de financiering van watermaatregelen. Voor waterschap Rivierenland heeft de STUW een beperkte betekenis. Alleen vijf vispassages in Alm en Biesbosch vallen onder deze overeenkomst waarbij de provincie Noord-Brabant 50% financiert van de kosten voor aanleg van de vispassages tot een normbedrag van € 110.000,-- per stuk.

Aanvraag uitvoeringskrediet voor arbeidsveiligheidsmaatregelen bij gemalen

Besloten wordt een uitvoeringskrediet van € 350.000,--  (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van de arbeidsveiligheid van gemalen in het watersysteem.

Beslissing op bezwaar van P. Hogendonk

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer P. Hogendonk  tegen onze beschikking van 29 oktober 2015 waarbij de invordering van de verbeurde dwangsommen is beperkt tot een bedrag van    € 1.800,--, ongegrond te verklaren.

Beleid weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld:

  • De beleidsnota weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen vast te stellen, onder intrekking van de huidige nota reserves en voorzieningen zoals door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 24-04-2009;
  • Deze beleidsnota te gebruiken als onderdeel van de uitgangspunten voor alle beleids- & verantwoordings-documenten met ingang van 1 januari 2016;
  • In te stemmen met het afromen van de algemene reserve met € 520.000,-- tot een niveau van € 7.080.000,--;
  • De voorziening kleilagenproblematiek Betuweroute ad € 939.000,--, de voorziening bluswater waterlopen ad € 2.024.000,-- en de voorziening bluswater kunstwerken ad € 2.823.000,-- op te heffen en deze bedragen direct ten gunste te brengen van de egalisatiereserve watersysteemheffing.

Beleidskader burgerparticipatie

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld het Beleidskader burgerparticipatie  vast te stellen. Hiermee wordt nadere uitwerking gegeven aan de koers van het bestuur om de reeds succesvolle ervaringen met burgerparticipatie  bij de dijkversterking te intensiveren, ook bij andere projecten en de uitvoering van beheertaken.

Voorjaarsnota 2016

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld:

1.            In te stemmen met de uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2017;

2.            De voorjaarsnota 2016 vast te stellen.

1e Bestuursrapportage 2016

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld:

1.            De 1e bestuursrapportage 2016 vast te stellen;

2.            In te stemmen met het verwachte positieve resultaat van € 1,8 miljoen en de verwachte resultaten op programmaniveau.

Memo escalaties uitvoering dijkverbeteringen

De memo, die een stand van zaken weergeeft m.b.t. de escalaties  bij de uitvoering van dijkverbeteringen, wordt voor kennisgeving aangenomen.