10 november 2017

Afronding van nazorgtraject wateroverlast Land van Heusden en Altena

Besloten wordt het nazorgtraject wateroverlast in het Land van Heusden en Altena af te sluiten en de resterende acties  te borgen in de reguliere bedrijfsvoering . Dit besluit zal via de commissie Watersysteem ter kennis worden gebracht van het Algemeen Bestuur. 

Beslissing op bezwaar van de Stichting Veiliger Zaltbommel

Besloten wordt, overeenkomstig het advies  van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de Stichting Veiliger Zaltbommel tegen het verlenen van een watervergunning aan BPD Ontwikkeling B.V. voor het woonrijp maken van nieuwbouwplan Virieupark te Zaltbommel op alle punten ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Ten aanzien van de aansluiting van de bestaande C-wateren (noordzijde plangebied) op de nieuwe wateren wordt in de beslissing op bezwaar opgenomen dat deze moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij het besluit behorende tekening.

Plan van aanpak Voorverkenning dijkversterkingsprojecten Streefkerk – Ameide en Ameide - Everdingen

Besloten wordt in te stemmen met het Plan van Aanpak voor de Voorverkenning van de gecombineerde dijkversterkingsprojecten Ameide -Steefkerk  en Fort Everdingen – Ameide Sluis en het indienen van de subsidieaanvraag. In samenspraak met het HWBP is besloten voor beide projecten een voorverkenning uit te voeren, specifiek gericht op de faalmechanismen piping, macrostabiliteit binnenwaarts en hoogte.

Blue Deal

Besloten wordt in te stemmen met het mandateren van dijkgraaf Hein Pieper, portefeuillehouder internationaal van de Unie van Waterschappen, voor het ondertekenen van de intentieverklaring om te komen tot een Blue Deal namens Dutch Water Authorities.Deze deal heeft als doel om als 4 organisaties ( DWA en de ministeries I&M, BuZa enEZ) samen te werken en zo meer impact te hebben met het internationale werk dan iedere organisatie nu individueel voor elkaar krijgt.

Beslissing op bezwaar R. Marsman

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer Marsman te Elst tegen het beluit van 8 juni 2017, waarbij is beslist op een aanvullend Wob-verzoek, gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen voor wat betreft het alsnog verstrekken van de drie emails. De bezwaren worden voor het overige ongegrond verklaard.

Evaluatie crisis lekkage Huijbertskade juli 2017

Besloten wordt de evaluatie van de crisis vast te stellen en ingestemd wordt met de verbeterpunten.

Begroting 2018

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 november 2017 worden voorgesteld:

I              De begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2022 vast te stellen en de bedragen voor 2018 per programma

tot een totaal van de kosten op             €             201.170.765

tot een totaal van de opbrengsten op  €             201.170.765

Saldo                                                         €         0

II             Voor het begrotingsjaar 2018 het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 conform de Verordening beleid- en verantwoordingsfunctie Waterschap Rivierenland.

III            Ter dekking van de financieringsbehoefte op grond van artikel 9 van het Financieringsstatuut het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot:

1.            Het afdekken van de financieringsbehoefte 2018 in rekening-courant bij de NWB tot een bedrag van maximaal € 50 miljoen;

2.            Het afdekken van de meerjarige financieringsbehoefte door middel van het aangaan van langlopende leningen voor de jaren 2018 tot en met 2022 tot een bedrag van maximaal € 175 miljoen met een looptijd tot maximaal 15 jaar en tegen een rentepercentage van maximaal 1,2%;

3.            Het gedurende het jaar 2018 herzien van de looptijd en hoogte van de kredietopslag van de basisrenteleningen die in 2018 en 2019 vervallen met een totale hoofdsom van € 75 miljoen, waarbij de nieuwe looptijd voor de kredietopslag maximaal de resterende looptijd van de lening mag bedragen en de opslag niet hoger mag zijn dan 0,50%.

Besloten wordt, onder voorbehoud van het besluit van het Algemeen Bestuur, m.b.t. de kredietverlening van de investe¬ringen zoals opgenomen in bijlage 9 de machtiging aan het College van Dijkgraaf en Heemraden door te mandateren naar de Directieraad. Tevens wordt besloten dat de projecten Munnikenland, Diefdijk en Peulensluis worden afgevoerd van de lijst van Grote Projecten.

2e Bestuursrapportage 2017

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 november 2017 worden voorgesteld:

1.            De 2e bestuursrapportage 2017 vast te stellen (presentatie);

2.            In te stemmen met het totale verwachte positief resultaat van € 2,9 miljoen en de verwachte resultaten op programmaniveau;

3.            Aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 8.000,-- ten behoeve van de aanschaf van een tractor.

Legesverordening Waterschap Rivierenland 2018

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 november 2017 worden voorgesteld:

-              de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2018 met bijbehorende tarieventabel en toelichting met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen;

-              de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015 met bij¬behorende tarieventabel en toelichting per 1 januari 2018 in te trekken, met dien verstande dat deze van kracht blijft voor diensten die vóór deze datum zijn aangevraagd;

-              Het normblad NEN 2699, 2017 en de UAV 2012 bekend te maken door terinzagelegging op het hoofdkantoor van het waterschap

Managementletter 2017 van BDO Audit & Assurance B.V.

Besloten wordt de Managementletter 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderzoek vloerconstructie hoofdkantoor

Ingestemd wordt met een aanvullend onderzoek naar de vloerconstructie van het hoofdkantoor aan de  Blomboogerd en besloten wordt hiervoor een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien.