Definitieve overdracht  Hoevenweg Vianen

Besloten wordt in te stemmen met de definitieve overdracht van het beheer, onderhoud en eigendom van de Hoevenweg naar de gemeente Vianen.

Jaarverslag bezwarenen en klachten 2016

Het jaarverslag bezwaren en klachten 2016  wordt voor kennisgeving aangenomen. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de afgehandelde bezwaren tegen Awb besluiten, zoals een watervergunning of handhavingsbesluit, en de bezwaren  gericht tegen rechtspositionele besluiten. Ook wordt in het jaarverslag ingegaan op de afgehandelde bezwaren tegen de legesaanslagen en de ingediende klachten tegen gedragingen van het waterschap.

Wijziging in de samenstelling van de adviescommissie nadeelcompensatie Peilopzet Maas

Ingestemd wordt met het voorstel tot het benoemen van een onafhankelijke deskundige betreffende nadeelcompensatie voor Waterschap Limburg, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, in relatie tot de bestuursovereenkomst 2010 peilopzet Maas, stuwpanden Sambeek en Grave, met adviseurs.

Rapportage gemandateerde bevoegdheden over het jaar 2016

De rapportage gemandateerde bevoegdheden over het jaar 2016 wordt voor kennisgeving aangenomen.