Intentie-overeenkomst met de energiecoöperatie “De Knotwilg” en Eneco inzake een windmolenpark bij Gorinchem-Noord

Ingestemd wordt met de intentie-overeenkomst tussen energiecoöperatie “De Knotwilg” , Eneco en WSRL Met deze intentie-overeenkomst spreken de partijen af dat Eneco en “De Knotwilg” initiatiefnemers worden en WSRL de exclusieve gelegenheid krijgt om haar rol te onderzoeken bij de mogelijke ontwikkeling van een windmolenpark aan de noordzijde van het toekomstige bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zullen de verschillende mogelijke rollen van WSRL op een rij worden gezet en daarna worden getoetst op wet- en regelgeving, het beleid en de financiële haalbaarheid. In deze intentie-overeenkomst zijn geen verplichtingen opgenomen, zodat WSRL er ook voor kan kiezen om geen enkele rol te nemen. Heemraad Roorda krijgt mandaat om deze intentie-overeenkomst namens WSRL te ondertekenen. Melding hiervan zal worden gedaan tijdens de vergadering van de commissie Waterketen op 30 augustus 2016.

Meekoppelkansen Neerijnen

Ingestemd wordt met  het ontwikkelen van een intentie-overeeenkomst over de meekoppelkansen met de gemeente Neerijnen; parallel daaraan wordt een beleidsnota over meekoppelkansen voorbereid, die betrekking heeft op de dijken in het gehele beheersgebied van WSRL die afgekeurd zijn en versterkt moeten worden. Naar verwachting zal deze nota in het najaar van 2016 ter bestuurlijke besluitvorming worden voorgelegd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau dijkverbetering Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt

Besloten wordt:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de dijkverbetering Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik- Heesselt vast te stellen;
  • deze notitie voor inspraak in de periode 21 juli - 2 september 2016 vrij te geven.

Vanwege de inhoudelijke en procedurele samenhang hebben de regionale bestuurders en de minister van Infrastructuur en Milieu besloten om de dijkverbetering Tiel-Waardenburg en de verkenning rivierverruiming Varik-Heesselt in één MIRT-verkenning te onderzoeken. Deze MIRT-verkenning moet in 2018 leiden tot een gezamenlijk, gedragen voorkeursalternatief voor de rivierverruiming Varik-Heesselt. Aansluitend kan een voorkeursvariant voor de dijkverbetering  Tiel-Waardenburg worden gekozen.

Onderdeel van de MIRT-verkenning is een m.e.r.-procedure. De voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt de start van deze m.e.r.-procedure.

Vaststelling ontwerp-projectplan Waterwet en aanmeldingsnotitie (m.e.r. beoordeling) voor project Fluvia Tiel

Besloten wordt:

  • de aanmeldingsnotitie (m.e.r.-beoordeling) voor het project FluviaTiel vast te stellen;
  • dat het waterschap voor dit project geen m.e.r.-procedure hoeft te doorlopen en een Milieueffectrapport niet noodzakelijk is, aangezien het project niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen;
  • Het ontwerp-Projectplan Waterwet voor project FluviaTiel met bijbehorende stukken (in ontwerp) vast te stellen;
  • Het ontwerp-Projectplan Waterwet en de Aanmeldingsnotitie (m.e.r.-beoordeling), met bijbehorende stukken, in procedure te brengen overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening WSRL 2010.
  •  

Verzoek tot samenwerking bij de aanpak van de Maasdijk te Aalst nabij de steenfabrieken

Besloten wordt de gemeente Zaltbommel te antwoorden dat WSRL niet verantwoordelijk is voor de ontstane situatie aan de Maasdijk te Aalst en dan ook niet zal bijdragen aan de aanleg van een nieuwe weg langs de teen van de Maasdijk te Aalst.

Ledenbrief VNG/Unie van Waterschappen over de voorgang van de samenwerking in de waterketen 2016

Kennisgenomen wordt van de ledenbrief van de Unie van Waterschappen/VNG over de voortgang van de samenwerking in de waterketen. Deze ledenbrief zal als ingekomen stuk worden geagendeerd voor de vergadering van de commissie Waterketen van 30 augustus 2016.

Beslissing op bezwaar van de heer De  Cloe te Rijswijk (NBr)

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar voor zover dit betrekking heeft op de onderhoudsverplichting van de perceelsloot gegrond te verklaren en voor de overige onderdelen  het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder toevoeging van de uitgevoerde berekeningen en onderzoeken. Het betreft een bezwaar tegen een in 2013 verleende watervergunning voor het bouwrijp maken van een nieuwbouwplan Rijswijk-West.

Beslissing op bezwaar van Labré advocaten en mevr. De Jong  te Leerdam

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen het besluit waarbij een watervergunning is verleend voor het creëren van een nieuwe ontsluiting ter plaatse van de Horndijk 10 te Leerdam op alle punten ongegrond te verklaren en het verzoek van Labré advocaten tot vergoeding van proceskosten af te wijzen.

Visiedocument 2016-2020: “Over grenzen heen”

Besloten wordt het visiedocument voor  het Muskusrattenbeheer richting 2020 vast te stellen  Er is een doel gesteld als het gaat om de vangsten, maar de medewerkers staan in het visiedocument centraal en daarin wordt geïnvesteerd via de pijlers samenwerking, professionalisering en strategische personeelsplanning.

Aanvraag uitvoeringskrediet optimalisatie slibgisting rwzi Tiel

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld in te stemmen met de realisatie van de optimalisatie slibgisting rwzi Tiel en hiervoor een uitvoeringskrediet van € 10.350.000,-- (bruto-netto) beschikbaar te stellen

Aanvraag uitvoeringskrediet voor nieuw rioolgemaal Molenaarsgraaf

Besloten wordt een uitvoeringskrediet van € 550.000,--  (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw rioolgemaal Molenaarsgraaf.

Voorbereidingskrediet voor de planvormingsfase van het project kadeverbetering Giessen-Noordeloos (regionale waterkering)

Besloten wordt een voorbereidingskrediet van € 164.000,-- beschikbaar te stellen voor de planvormingsfase van het project kadeverbetering Giessen-Noordeloos. In dit bedrag is € 60.000,-- bestemd voor grondverwervingskosten.

Beslissing op bezwaar van de heer Van de Water te Beesd

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen het besluit om een last onder bestuursdwang op te leggen in verband met het niet voldoen aan de onderhoudsplicht op grond van de Keur ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

1e begrotingswijziging 2016 van Belastingsamenwerking Rivierenland

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2016 van de Belastingsamenwerking Rivierenland.

Statuut voor de concerncontroller van waterschap Rivierenland 2016

Besloten wordt het “Statuut voor de concerncontroller van waterschap Rivierenland 2016” vast te stellen; dit statuut wordt ter kennis gebracht van het AB.