Visie Zorgplicht Waterschap Rivierenland

Besloten wordt de bestuurlijke visie voor de Zorgplicht bij WSRL vast te stellen; hiermee wordt koers en richting gegeven aan de wijze waarop WSRL de zorgplicht voor de primaire waterkeringen wil inbedden in de organisatie. Het voorstel zal ter informatie aan de commissie Waterveiligheid worden voorgelegd.

Resultaat MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Besloten wordt:

1.            Kennis te nemen van de resultaten van het MIRT A5H-onderzoek;

2.            Het voorstel te ondersteunen om met dezelfde partijen verder te werken aan een vervolg, voor een verdere verdieping en verbreding van de nu voorliggende resultaten. Hiervoor wordt binnen een half jaar een plan van aanpak gemaakt. Dit plan wordt aan het college voorgelegd;

3.            Het rapport te gebruiken bij verdere lokale en regionale (beleids-) uitwerkingen zoals de omgevingsvisies en voorbereidingsbesluiten dijkversterking in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden;

4.            De leden van het algemeen bestuur per brief te informeren over het onderzoek en het vervolg.

Verlagen maximaal  peil in de Hoge Boezem van de Overwaard ten behoeve van de versterkingsopgave van de regionale keringen inclusief voorbereidingskrediet voor de waterbergingscompensatiemaatregel

Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 november 2016 worden voorgesteld:

1.            Opdracht te geven om een herziening van het peilbesluit voor de Hoge Boezem van de Overwaard voor te bereiden, overwegende dat een aanpassing van het maximale peil op de Hoge Boezem van de Overwaard (= HBO) naar + 0,25 m NAP de kadeversterkingsopgave langs de HBO vermindert met 2,3 km

2.            Een bruto voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000,-- (bruto = netto) voor het voorbereiden van de waterbergingscompensatiemaatregel aan de 3e trap in de Elshoutsluis.

Aanvraag voorbereidingskrediet voor project gemaal De Neust/Tricht

Besloten wordt een bedrag van € 250.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de sloop en nieuwbouw van gemaal de Neust, het buiten gebruik stellen van gemaal Tricht en het aanleggen van vismigratiemaatregelen.

Aanvraag aanvullend krediet voor de centralisatie rioolwaterzuivering en de verdere aanleg van de transportleidingen in het Land van Heusden en Altena

Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 november 2016 worden voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 8.850.000,-- (bruto=netto)  voor het verder ontwerpen en bouwen van de uit te breiden en de te renoveren centrale rwzi Sleeuwijk en het verder ontwerpen en bouwen van het persleidingtracé tussen Dussen en Sleeuwijk en de nieuw te bouwen en aan te passen rioolgemalen.

Beslissing op bezwaarschrift van de heer Rietveld te Leerdam

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer J.A. Rietveld te Leerdam tegen ons besluit om een preventieve last onder dwangsom op te leggen in het kader van de onderhoudsplicht van de Keur Waterschap Rivierenland 204 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Wijziging Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011

Besloten wordt de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 te wijzigen, waarmee enkele praktische knelpunten  worden opgelost en slagvaardiger kan worden gehandeld. Deze wijzigingen gaan in per 1 november 2016.

Inzet van drones bij Waterschap Rivierenland

Kennisgenomen wordt van het rapport over het onderzoek naar het gebruik van drones bij WSRL en ingestemd wordt met het nader verkennen van het gebruik van drones in de praktijk van WSRL gedurende 2 jaar en een evaluatie in de tweede helft van 2018

Belastingverordeningen 2017

  • Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 november 2016 worden voorgesteld:
  • de "Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017" met toelichting en bijlagen vast te stellen;
  • de verordening tot derde wijziging van de "Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland  2014" vast te stellen;
  • de verordening tot derde wijziging van de "Verordening op de watersysteemheffing Waterschap  Rivierenland 2014" vast te stellen;
  • de verordening tot derde wijziging van de "Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014" vast te stellen.

Concept begroting 2017

Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 november 2016 worden voorgesteld:

I              De begroting voor het jaar 2017 vast te stellen.

II             Voor het begrotingsjaar 2017 het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 conform de Verordening beleid- en verantwoordingsfunctie Waterschap Rivierenland.

III            Ter dekking van de financieringsbehoefte op grond van artikel 9 van het Financieringsstatuut het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot:

1.            Het afdekken van de financieringsbehoefte 2017 in rekening-courant bij de NWB tot een bedrag van maximaal € 50 miljoen;

2.            Het afdekken van de meerjarige financieringsbehoefte door middel van het aangaan van langlopende leningen voor de jaren 2017 tot en met 2021 tot een bedrag van maximaal € 125 miljoen met een looptijd tot maximaal 15 jaar en tegen een rentepercentage van maximaal 1,2%;

3.            Het gedurende het jaar 2017 herzien van de looptijd en hoogte van de kredietopslag van de basisrenteleningen die in 2017 en 2018 vervallen met een totale hoofdsom van € 49 miljoen, waarbij de nieuwe looptijd voor de kredietopslag maximaal de resterende looptijd van de lening mag bedragen en de opslag niet hoger mag zijn dan 0,50%.

IV           In te stemmen met het voorstel van het  College van Dijkgraaf en Heemraden van projecten die in het begrotingsjaar 2017 als groot project worden aangemerkt.

Renovatie en elektrificatie J.U. Smitgemaal; inrichting bezoekerscentrum

Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 november 2016 worden voorgesteld:

  • In te stemmen met de renovatie en elektrificatie van het J.U. Smitgemaal en met de inrichting van een bezoekerscentrum, onder voorbehoud dat het J.U. Smitgemaal in het kader van de Integrale Verkenning Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn functie behoudt. 
  • In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van in totaal € 650.000,--; dit krediet is mede bedoeld voor het inrichten van een trafostation.

Managementletter 2016 van BDO Audit & Assurance B.V.

De Managementletter 2016 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Inbesteding M.V. Slibverwerking Noord-Brabant en Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking Waterschap Rivierenland

Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 november 2016 worden voorgesteld:

1.            Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar de alternatieven voor inbesteding van de slibverwerking door SNB, ten einde te kunnen blijven voldoen aan de toepasselijke regels van aanbesteding;

2.            De "Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking Waterschap Rivierenland" vast te stellen.

Nota Aanpak grondverwerving dijkversterkingen

Besloten wordt de nota Aanpak grondverwerving dijkversterkingen vast te stellen. In deze nota wordt nadere invulling gegeven aan de Nota Eigendommenbeleid (2009) specifiek gericht op waterkeringen, zowel primaire als regionale keringen.