Voorlopig standpunt aanpassing belastingstelsel

Teruggekeken wordt op het verloop van de themabijeenkomst van 10 september
2018; de uitkomst van de extra vergadering van de commissie Middelen+ op 25
september 2018 wordt met grote belangstelling tegemoetgezien.

Openstelling Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen  agrariërs
Rivierenland-Noord

Besloten wordt:

-              Kennis te nemen van de hoofdconclusies uit de tussenevaluatie
van de openstelling van de Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen
agrariërs in Rivierenland-Zuid.

-              In te stemmen met openstelling van de Stimuleringsregeling
waterbesparende maatregelen agrariërs in Rivierenland-Noord per 1 oktober 2018.

-              Een krediet van € 700.000,-- (bruto = netto) beschikbaar te
stellen voor Rivierenland-Noord.

Perspectievennota A5H: een routekaart naar verbindingen tussen water en
ruimte in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Besloten wordt:

1.            Kennis te nemen van de Perspectievennota die is opgesteld door
de Gebiedsraad A5H, waarin een route wordt geschetst naar het beter verbinden
van ruimtelijke ontwikkelingen en de dijkverster¬kingsopgaven in de regio.

2.            Kennis te nemen van de bouwstenen voor de Perspectievennota:
verkenningen Verkeer op de dijken, Meerlaagsveiligheid en van het rapport
Kwaliteit dijken en oevers.

3.            In te stemmen met het gebruik van de Perspectievennota als
handreiking voor plannen die betrekking hebben op dijken en oevers.

4.            In te stemmen dat de Gebiedsraad wordt gevraagd om daar een
communicatietraject op in te richten.

5.            De Gebiedsraad uit te nodigen om te komen tot een agenda met
vervolgstappen.

Actualisatie Sociale Leidraad

Ingestemd wordt met het voorstel om te komen tot overeenstemming in het
Georganiseerd Overleg over het zoveel mogelijk behouden van de 10 jaar oude
Sociale Leidraad en deze te actualiseren om aansluiting te vinden bij de
veranderende regelgeving, waaronder de gewijzigde SAW.

Bestuurlijke reactie op rapport Rekenkamercommissie Samenwerking met
gemeenten bij het stedelijk waterbeheer

Besloten wordt de bestuurlijke reactie op het RKC-rapport “Samenwerking met
gemeenten bij het stedelijk waterbeheer” vast te stellen.

Privacybeleid Waterschap Rivierenland 2018

Kennisgenomen wordt van de uitgangspunten van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en besloten wordt tot het vaststellen van het
Privacybeleid Waterschap Rivierenland 2018.

Kosten werving en selectie nieuwe directeur

Ingestemd wordt met het beschikbaar stellen van € 44.000,-- voor de procedure
werving en selectie nieuwe directeur uit de post Onvoorzien.