Voorlopig standpunt aanpassing belastingstelsel

Teruggekeken wordt op het verloop van de themabijeenkomst van 10 september 2018; de uitkomst van de extra vergadering van de commissie Middelen+ op 25 september 2018 wordt met grote belangstelling tegemoetgezien.

Openstelling Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen  agrariërs Rivierenland-Noord

Besloten wordt:

-              Kennis te nemen van de hoofdconclusies uit de tussenevaluatie van de openstelling van de Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs in Rivierenland-Zuid.

-              In te stemmen met openstelling van de Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs in Rivierenland-Noord per 1 oktober 2018.

-              Een krediet van € 700.000,-- (bruto = netto) beschikbaar te stellen voor Rivierenland-Noord.

Perspectievennota A5H: een routekaart naar verbindingen tussen water en ruimte in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Besloten wordt:

1.            Kennis te nemen van de Perspectievennota die is opgesteld door de Gebiedsraad A5H, waarin een route wordt geschetst naar het beter verbinden van ruimtelijke ontwikkelingen en de dijkverster¬kingsopgaven in de regio.

2.            Kennis te nemen van de bouwstenen voor de Perspectievennota: verkenningen Verkeer op de dijken, Meerlaagsveiligheid en van het rapport Kwaliteit dijken en oevers.

3.            In te stemmen met het gebruik van de Perspectievennota als handreiking voor plannen die betrekking hebben op dijken en oevers.

4.            In te stemmen dat de Gebiedsraad wordt gevraagd om daar een communicatietraject op in te richten.

5.            De Gebiedsraad uit te nodigen om te komen tot een agenda met vervolgstappen.

Actualisatie Sociale Leidraad

Ingestemd wordt met het voorstel om te komen tot overeenstemming in het Georganiseerd Overleg over het zoveel mogelijk behouden van de 10 jaar oude Sociale Leidraad en deze te actualiseren om aansluiting te vinden bij de veranderende regelgeving, waaronder de gewijzigde SAW.

Bestuurlijke reactie op rapport Rekenkamercommissie Samenwerking met gemeenten bij het stedelijk waterbeheer

Besloten wordt de bestuurlijke reactie op het RKC-rapport “Samenwerking met gemeenten bij het stedelijk waterbeheer” vast te stellen.

Privacybeleid Waterschap Rivierenland 2018

Kennisgenomen wordt van de uitgangspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en besloten wordt tot het vaststellen van het Privacybeleid Waterschap Rivierenland 2018.

Kosten werving en selectie nieuwe directeur

Ingestemd wordt met het beschikbaar stellen van € 44.000,-- voor de procedure werving en selectie nieuwe directeur uit de post Onvoorzien.