Zwemwaterprofiel van Walburgen

Besloten wordt het zwemwaterprofiel van Walburgen (gemeente Lingewaard) vast
te stellen. De zwemwaterkwaliteit van Walburgen is nu goed. Er zijn geen
problemen met blauwalgen. Door het (blijven) weren van het aantal watervogels om
de plas en het handhaven van het hondenverbod zal de (zwem)waterkwaliteitsklasse
naar verwachting verder verbeteren. Het geactualiseerde zwemwater¬profiel
Walburgen is afgestemd met betrokken partners (provincie, gemeente en
beheerder). De actualisering van het profiel was aan¬leiding om bij de beheerder
het belang te onderstrepen van het weren van vogels en het schoonhouden van de
stranden.

Jaarbericht 2015

Met veel enthousiasme wordt besloten  het digitale magazine dat verslag doet 
van het werk dat het waterschap in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.voor
kennisgeving aan te nemen. Het jaarbericht borduurt voort op de webversie van
het waterbeheerprogramma die vorig jaar is uitgebracht.  Waar staan we? Liggen
we op koers om de doelen uit het waterbeheerprogramma te bereiken? Welke
bijzonderheden zijn er te vertellen over ons werk in het afgelopen jaar? Het
jaarbericht communiceert de belangrijkste ontwikkelingen naar de interne
organisatie en naar onze partners zoals medeoverheden en belangenorganisaties.

Invoering zomerschouw Land van Heusden en Altena/Oostwaard

Besloten wordt:

-              Het ontwerpbesluit en toelichting inzake invoeren zomerschouw
in het Land van Heusden en Altena / Oostwaard vast te stellen onder voorbehoud
van voldoende draagvlak bij de ZLTO;

-              Inspraak te verlenen aan dit beleidsvoornemen vanwege het
nieuwe karakter en het gegeven dat deze zomerschouw voor een deel van het gebied
van Waterschap Rivierenland wordt ingevoerd;

-              de betreffende ontwerpdocumenten volgens afdeling 3.4 Awb
bekend te maken en 6 weken ter inzage te leggen;

-              Om bij de 1x extra te maaien A-watergangen geen gewasschade
uit te keren. Er is immers sprake van bestrijding van boven-normatieve
wateroverlast op verzoek van de agrarische sector;

-            In 2016 geen bestuursrechtelijke herstelmaatregelen op te leggen
bij overtreding;

-              Een bedrag van € 129.523,-- voor 2016 uit de post onvoorzien
te dekken en voor de jaren daarna jaarlijks een bedrag van € 129.523,-- op te
nemen in de voorjaarsnota 2016 / begroting 2017.

Kredietaanvraag voor de pre-verkenningsfase van nieuwe
kadeversterkingstrajecten regionale keringen

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld een
brutokrediet van € 1.010.000,-- beschikbaar te stellen voor de
pré-verkenningsfase van vier nieuwe kadeversterkingstrajecten binnen het
no-regret kader. Het betreft de volgende  trajecten: Peursumsche vliet,
Achterwaterschap en Kortlandsekade, Merwedekanaal Arkel-Meerkerk en
Merwedekanaal Meerkerk-Vianen.

Hierbij worden de volgende werkzaamheden per traject uitgevoerd:

-  grondmechanisch en laboratoriumonderzoek;

-  inmeten digitaal terreinmodel;

- bepalen technische profielen en ruimtebeslag.

Beslissing op bezwaar van Van der Made Advocatuur

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar
van Van der Made advocaten  namens de heer en mevrouw Dekkers te Arkel tegen de
verleende watervergunning  voor het dempen en compenseren van een B-watergang en
het plaatsen van een damwand in een A-water ter plaatse van de Vlietsekade 1010
te Arkel ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen.

Beslissing op bezwaar  van de heer en mevrouw Van Campschreur en de heer en
mevrouw Te Dorsthorst

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar
tegen de aan de heer Sibma verleende watervergunning voor het plaatsen van een
bijgebouw ter plaatse van de Duffeltdijk 44 te Kekerdom ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar van de heer en mevrouw Van Lavieren

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar
tegen de opgelegde last onder dwangsom, die ziet op het verwijderen  van door
bezwaarden zonder vergunning aangebrachte obstakels in/langs een A-watergang te
Ochten, ongegrond te verklaren.

Rapportage gemandateerde bevoegdheden 2015

De rapportage gemandateerde bevoegdheden 2015 wordt voor kennisgeving
aangenomen.

Aanvraag uitvoeringskrediet project Vervanging Fluvio

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld een
uitvoeringskrediet van € 2.061.000,-- (bruto=netto)ter beschikking te stellen
voor de vervanging van Fluvio, het softwarepakket dat in 2005 is aangeschaft ter
ondersteuning van de financieel-administratieve kernprocessen op het gebied van
financiële administratie, inkoopadministratie, projectenadministratie,
urenregistratie en planning & control.