Zwemwaterprofiel van Walburgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Besloten wordt het zwemwaterprofiel van Walburgen (gemeente Lingewaard) vast te stellen. De zwemwaterkwaliteit van Walburgen is nu goed. Er zijn geen problemen met blauwalgen. Door het (blijven) weren van het aantal watervogels om de plas en het handhaven van het hondenverbod zal de (zwem)waterkwaliteitsklasse naar verwachting verder verbeteren. Het geactualiseerde zwemwater¬profiel Walburgen is afgestemd met betrokken partners (provincie, gemeente en beheerder). De actualisering van het profiel was aan¬leiding om bij de beheerder het belang te onderstrepen van het weren van vogels en het schoonhouden van de stranden.

Jaarbericht 2015

Met veel enthousiasme wordt besloten  het digitale magazine dat verslag doet  van het werk dat het waterschap in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.voor kennisgeving aan te nemen. Het jaarbericht borduurt voort op de webversie van het waterbeheerprogramma die vorig jaar is uitgebracht.  Waar staan we? Liggen we op koers om de doelen uit het waterbeheerprogramma te bereiken? Welke bijzonderheden zijn er te vertellen over ons werk in het afgelopen jaar? Het jaarbericht communiceert de belangrijkste ontwikkelingen naar de interne organisatie en naar onze partners zoals medeoverheden en belangenorganisaties.

Invoering zomerschouw Land van Heusden en Altena/Oostwaard

Besloten wordt:

-              Het ontwerpbesluit en toelichting inzake invoeren zomerschouw in het Land van Heusden en Altena / Oostwaard vast te stellen onder voorbehoud van voldoende draagvlak bij de ZLTO;

-              Inspraak te verlenen aan dit beleidsvoornemen vanwege het nieuwe karakter en het gegeven dat deze zomerschouw voor een deel van het gebied van Waterschap Rivierenland wordt ingevoerd;

-              de betreffende ontwerpdocumenten volgens afdeling 3.4 Awb bekend te maken en 6 weken ter inzage te leggen;

-              Om bij de 1x extra te maaien A-watergangen geen gewasschade uit te keren. Er is immers sprake van bestrijding van boven-normatieve wateroverlast op verzoek van de agrarische sector;

-            In 2016 geen bestuursrechtelijke herstelmaatregelen op te leggen bij overtreding;

-              Een bedrag van € 129.523,-- voor 2016 uit de post onvoorzien te dekken en voor de jaren daarna jaarlijks een bedrag van € 129.523,-- op te nemen in de voorjaarsnota 2016 / begroting 2017.

Kredietaanvraag voor de pre-verkenningsfase van nieuwe kadeversterkingstrajecten regionale keringen

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld een brutokrediet van € 1.010.000,-- beschikbaar te stellen voor de pré-verkenningsfase van vier nieuwe kadeversterkingstrajecten binnen het no-regret kader. Het betreft de volgende  trajecten: Peursumsche vliet, Achterwaterschap en Kortlandsekade, Merwedekanaal Arkel-Meerkerk en Merwedekanaal Meerkerk-Vianen.

Hierbij worden de volgende werkzaamheden per traject uitgevoerd:

-  grondmechanisch en laboratoriumonderzoek;

-  inmeten digitaal terreinmodel;

- bepalen technische profielen en ruimtebeslag.

Beslissing op bezwaar van Van der Made Advocatuur

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van Van der Made advocaten  namens de heer en mevrouw Dekkers te Arkel tegen de verleende watervergunning  voor het dempen en compenseren van een B-watergang en het plaatsen van een damwand in een A-water ter plaatse van de Vlietsekade 1010 te Arkel ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Beslissing op bezwaar  van de heer en mevrouw Van Campschreur en de heer en mevrouw Te Dorsthorst

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen de aan de heer Sibma verleende watervergunning voor het plaatsen van een bijgebouw ter plaatse van de Duffeltdijk 44 te Kekerdom ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar van de heer en mevrouw Van Lavieren

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom, die ziet op het verwijderen  van door bezwaarden zonder vergunning aangebrachte obstakels in/langs een A-watergang te Ochten, ongegrond te verklaren.

Rapportage gemandateerde bevoegdheden 2015

De rapportage gemandateerde bevoegdheden 2015 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aanvraag uitvoeringskrediet project Vervanging Fluvio

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld een uitvoeringskrediet van € 2.061.000,-- (bruto=netto)ter beschikking te stellen voor de vervanging van Fluvio, het softwarepakket dat in 2005 is aangeschaft ter ondersteuning van de financieel-administratieve kernprocessen op het gebied van financiële administratie, inkoopadministratie, projectenadministratie, urenregistratie en planning & control.