Visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard, inclusief  bijbehorend maatregelenpakket en kredietvoorstel

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld:

1.            In te stemmen met de Visie 2050 op de toekomstbestendige inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard.

2.            In te stemmen met het maatregelenpakket "Best of both worlds" voor de periode 2018 t/m 2030.

3.            Krediet te verlenen voor

a.            planstudie watersysteemmaatregelen € 5,1 miljoen uit het programma watersystemen;

b.            onderzoeksprogramma, inclusief studie naar de doorontwikkeling van complex Kinderdijk € 3 miljoen;

c.            uitvoeringskrediet Elshoutsluis € 2,5 miljoen.

4.            In vervolg op het besluit over de visie en het maatregelenpakket wordt voorgesteld om:

a. het gesprek aan te gaan met betrokkenen in de regio over de vastgestelde visie, zowel mede overheden en maatschappelijke organisaties als burgers en bedrijven;

b. een programmaplan uit te werken, bestaande uit een uitvoeringsprogramma en een onderzoeks¬programma met als doel de Visie 2050 op de toekomstbestendige inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard te verwezenlijken aan de hand van een adaptieve uitvoeringsstrategie.

Beslissing op bezwaar van de gemeente Aalburg tegen (opgelegde wijziging door het waterschap in de aanvraag voor) een watervergunning voor het creëren van een waterberging nabij de Wijksestraat 17-21 te Wijk en Aalburg

Besloten wordt, overeeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar gegrond te verklaren en in overleg met de gemeente Aalburg een alternatief voor de geëiste gronddam te onderzoeken.

Uitvoeringskrediet voor fase 2 van het iWA project

Besloten wordt een krediet beschikbaar te stellen van  € 6.600.000,-- (bruto=netto) voor de uitvoering van fase 2 van het iWA ( informatiebehoefte procesautomatisering watersysteemobjecten) project; in fase 2 wordt de besturing voor de overige 180 watersysteemobjecten vervangen, nadat in fase 1 de analoge communicatieverbindingen en de betreffende onderstations van de stuwen en gemalen  (ca. 300 objecten) zijn vervangen.

Samenwerkingsovereenkomst en realisatieovereenkomst WSRL en gemeente Nijmegen inzake dijkversterking WOS en de gebiedsontwikkeling zuidrand Waalsprong

Ingestemd wordt met de samenwerkingsovereenkomst en de realisatieovereenkomst De Stelt Zuid inzake de dijkversterking WOS en de gebiedsontwikkeling zuidrand Waalsprong tussen WSRL en de gemeente Nijmegen.

Beslissing op klacht van de heer Van Roermund

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, de klacht ongegrond te verklaren voor zover deze betrekking heeft op de klacht dat:

-              er geen maatregelen genomen zijn door de schouwmeester, nadat duidelijk was gebleken dat het geplaatste schot in de watergang deels haar functie had verloren;

-              de schouwmeester activiteiten verricht namens WSRL in het kader van de schouw in zijn eigen woonomgeving.

Tevens wordt besloten de klacht gegrond te verklaren voor zover deze betrekking heeft op het uitblijven van reacties van WSRL op mails.

 Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2017: gebundelde aanvraag

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld een  bruto uitvoeringskrediet van afgerond

€ 22.943.000,-- en een netto krediet van afgerond  € 2.828.000,-- beschikbaar te stellen voor diverse dijkversterkingsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Heeft u gevonden wat u zocht?