Stimuleringsregeling klimaatadaptieve inrichting leefomgeving
particulieren

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 november 2017 worden voorgesteld de
Stimuleringsregeling klimaatadaptieve inrichting leefomgeving particulieren vast
te stellen. Doel van deze regeling is om door een financiële bijdrage te
stimuleren dat burgers maatregelen nemen die bijdragen aan het klimaatadaptief
inrichten van de leefomgeving en die daarbij:

a.            kennis en bewustwording over de gevolgen van klimaatverandering
vergroten;

b.            de groen- en waterstructuur in bebouwd gebied versterken;

c.            de hoeveelheid regenwater op de riolering verminderen;

d.            burgerparticipatie, duurzaamheid en sociale cohesie
bevorderen..

Visie op de waterketen Werkeenheid Nijmegen

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met de gemeenschappelijk in de Werkeenheid Regio
Nijmegen (WRN) ontwikkelde Visie op de Waterketen en deze in te brengen als
vertrekpunt namens WSRL in soortgelijke trajecten in de andere vier
samenwerkingsregio's waterketen (GAAV, WE4, Rijn6 en NWrR).

2.            De visie en de uitrolgedachte daarachter te agenderen in de
Commissie Waterketen van 31 oktober 2017.

Dreiging vitale infrastructuur

Ingestemd wordt met de voorgestelde maatregelen om snel de risico’s op en de
impact van een cyberaanval te verkleinen, waarbij het deels om nieuwe
maatregelen gaat en deels om reeds voorziene maatregelen die naar voren worden
gehaald. Besloten wordt een bedrag van € 150.000,-- uit de post Onvoorzien
beschikbaar te stellen voor de vervanging van oude, kwetsbare apparatuur
(smartphones en tablets).

Mandaatbesluit in het kader van overdracht werkzaamheden en
opdrachtgeverschap POV-Piping

Ingestemd wordt met de overdracht van de werkzaamheden van Eric Jongmans als
opdrachtgever van de POV-Piping aan ir. J.B. (Jaap) van der Veen
(programmadirecteur Waterschap Zuiderzeeland). Ten behoeve van de uitvoering van
de werkzaamheden als opdrachtgever POV-Piping wordt mandaat  verleend aan ir.
J.B. (Jaap) van der Veen, als gemandateerde, met de volgende bevoegdheden:

a.            Het verrichten van (privaatrechtelijke) (rechts)handelingen:

Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten inzake werken,
leveringen of diensten;

b.            Aanbestedingen:

Het doen van aanbestedingen en het nemen van beslissingen in een
aanbestedings¬procedure, zoals het vaststellen van projectdocumenten en het
gunnen, op basis van het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid en specifiek
voor het gunnen, met inachtneming van de Regeling financieel beheer voor
Waterschap Rivierenland;

c.            Subsidies:

Het aanvragen van subsidies.