Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen Alblasserwaard en deVijfheerenlanden 2016

Besloten wordt:

1.           De "Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2016" vast te stellen;

2.            De voortgangsrapportage ter kennisname te agenderen voor de commissie watersysteem en de commissie waterveiligheid, waarbij in de oplegnotitie wordt geduid hoe de maatregel verdiepen Achterwaterschap zich verhoudt tot het uitvoeringsprogramma;

3.            De voortgangsrapportage aan Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland en van provincie Utrecht toe te sturen.

In ontwerp vaststellen en ter inzage leggen van de Legger Waterkeringen 2017

Besloten wordt de leggerwijzigingen 2017 aan de waterkeringen, verspreid gelegen in het beheergebied van WSRL, in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen. Deze leggerwijzigingen zijn het gevolg van:

1.            Het dijkversterkingsproject Munnikenland (Wakkere dijk);

2.            Reguliere wijzigingen aan de waterkering als gevolg van o.a. vergunningen en meldingen op grond van de keur ;

3.            Kwaliteitsverbeteringen in de data van WSRL;

4.            Het opstellen van de leggers voor de zomerkades 'Eck en Wiel' en 'Bemmel'.

Jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018 Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2016 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016.

Beslissing op bezwaar van Handelsonderneming A. Blokland B.V. te Gorkum tegen het gedeeltelijk weigeren van een watervergunning voor het plaatsen van vistuigen in A- en B-wateren in de Alblasserwaard

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, bezwaarde de gelegenheid te bieden de vergunningaanvraag aan te vullen inzake de A-wateren door meer specifiek aan te laten geven voor welke A-wateren wel en voor welke A-wateren niet een vergunning wordt gevraagd. Naar aanleiding daarvan kan het besluit ten aanzien van de A-wateren die in eigendom zijn van WSRL opnieuw worden gemotiveerd en kan worden beslist op de aanvraag ten aanzien van de A-wateren die niet in eigendom zijn van het waterschap. Verder wordt besloten, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bestreden besluit te herroepen voor zover dit betreft het voorschrift dat geen vistuigen mogen worden geplaatst binnen een afstand van 1,5 meter tot een watergang (in situaties waarin een B-watergang uitkomt op een A-watergang).

(Uitvoerings)krediet deelstroombehandeling rwzi-Nijmegen

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld een uitvoeringskrediet  beschikbaar te stellen van € 2.140.000,-- (bruto=netto) voor realisatie van een deelstroombehandelingsinstallatie op de rwzi Nijmegen..

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt

Besloten wordt de NKO vast te stellen. Met deze NKO worden de drie kansrijke alternatieven vastgesteld. De alternatieven en hun varianten worden nader beschreven en gevisualiseerd, zodat ze in het globaal MER en MKBA nader onderzocht en vergeleken kunnen worden om uiteindelijk te komen tot het formuleren van een voorkeursalternatief.

Ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016 van de GR Slibverwerking 2009

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2016 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016.

Beslissing op bezwaar van P. Hoogendonk te Brakel tegen het besluit invordering dwangsom en het besluit opleggen last onder dwangsom

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van P. Hoogendonk gericht tegen het besluit tot invordering van een dwangsom en tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ongegrond te verklaren ende bestreden besluiten in stand te laten.