25 oktober 2018

Vaststellen besluit tot wijziging  legger wateren 2018

Ingestemd wordt met de reactie op de ingediende zienswijzen en besloten wordt de reguliere leggerwijzigingen ( ca. 5500 wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen in het beheergebied) vast te stellen en ter inzage te leggen.

Convenant klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland

Besloten wordt:

-              Het convenant 'Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland' te ondertekenen tijdens de Verstedelijkings¬conferentie van de provincie Zuid-Holland op 4 oktober 2018, onder het voorbehoud dat de bestuur¬lijke en ambtelijke inzet van Waterschap Rivierenland bij de vervolguitwerking van het convenant beperkt zal zijn.

-              Heemraad Bassa te mandateren om het convenant 'Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland', namens Waterschap Rivierenland, op 4 oktober te ondertekenen.

Vaststellen profielbeschrijving vacature Directeur

Besloten wordt de profielbeschrijving vacature Directeur vast te stellen.

Aanvullende overeenkomst Hollandsch-Duitsch gemaal

Ingestemd wordt met de aanvullende overeenkomst voor het Hollandsch-Duitsch gemaal te Nijmegen, dat vanaf de bouw in 1932 gezamenlijk geëxploiteerd wordt door (de rechtsvoorgangers van) WSRL en het Deichverband Kleve Landesgrenze. Met deze aanvullende overeenkomst wordt voorkomen dat er in de toekomst onduidelijkheden over de kostenverdeling aan het onroerend goed ontstaan. Namens WSRL zal de waarnemend dijkgraaf deze overeenkomst ondertekenen.

Actualisatie van de nota eigendommenbeleid

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld te besluiten tot vaststelling van de actualisatie van de nota eigendommenbeleid en deze in werking te laten treden per 1 januari 2019 onder intrekking van de huidige nota, die door het AB in 2009 is vastgesteld. Tevens zal worden voorgesteld de vaststelling van de uitvoeringsregeling eigendommenbeleid aan het CDH te delegeren.

Anticiperende aankoop woning te Ophemert in het kader van de dijkversterking Tiel-Waardenburg

Besloten wordt een woning aan de Waalbandijk te Ophemert aan te kopen. Het betreft een anticiperende aankoop in het kader van de dijkversterking Tiel-Waardenburg.