13 maart 2018

Aanpak zuivering afvalwater glastuinbouw

Aan het Algemeen Bestuur zal op 26 april 2018 worden voorgesteld:

1.            In te stemmen met de voorgestelde aanpak: Een commu¬nale en collectieve inzameling van afvalwater afkomstig van glastuinbouw in de Bommelerwaard d.m.v. een speciaal gemeentelijk "riool" met daar¬achter geschakeld een door WSRL beheerd zuiveringsfilter, gericht op gewasbescher¬mings¬middelen.

2.            In te stemmen met de voorbereiding van specifieke dekking van de (netto) kosten d.m.v. een retributieheffing op basis van artikel 115 Waterschapswet, waarin alle kosten m.b.t. dit project worden verdisconteerd.

Samenwerkingsovereenkomst Veerhaven Ochten/Dijkversterking Neder-Betuwe

Ingestemd wordt met de samenwerkingsovereenkomst t.b.v. de Veerhaven Ochten e.o. d.d. 8 december 2017 tussen provincie Gelderland/gemeente Neder-Betuwe/ WSRL/ Rijkswaterstaat en besloten wordt heemraad Den Hartog te mandateren om deze samenwerkingsovereenkomst  namens WSRL te ondertekenen.

Aanvraag krediet voor de realisatie van Centralisatie regio Noord

Aan het Algemeen Bestuur zal op 26 april 2018 worden voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 37.755.000,-- (bruto=netto) voor het realiseren van het transportstelsel Noord en de uitbreiding van de rwzi Dodewaard, onderdeel van de gebundelde projecten Centralisatie regio Noord.

Plan voor de nafase van crisisbeheersing bij Waterschap Rivierenland 

Het plan voor de nafase van crisisbeheersing bij Waterschap Rivierenland wordt voor kennisgeving aangenomen. De nafase is het traject dat WSRL doorloopt om na een crisis terug te keren naar de normale situatie en om die situatie te verbeteren. In de nafase handelt WSRL de gevolgen van de crisis af.

Maatregelen, voortvloeiende uit het onderzoek vloerconstructie hoofdkantoor

Ingestemd wordt met de aanvullende werkzaamheden naar aanleiding van het onderzoek naar de vloerconstructie van het hoofdkantoor aan de Blomboogerd en hiervoor een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien.

Wijziging delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011

Aan het Algemeen Bestuur zal op 26 april 2018 worden voorgesteld het delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011 te wijzigen en de volgende bevoegdheid aan het CDH te delegeren: het wijzigen van het eigendommenbeleid voor zaken met een operationeel en tactisch karakter.

Evaluatie van de hoogwateroefening Deining en Doorbraak

Besloten wordt de bestuurlijk relevante leerpunten uit de evaluatie van de grootschalige hoogwateroefening Deining en Doorbraak in september 2017 vast te stellen.