5 april 2018

Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma

Kennisgenomen wordt van de voortgangsrapportage over de uitvoering van het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van WSRL met als peildatum 31-12-2017 en deze toe te sturen naar GS van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland.

De voortgangsrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan de commissies Watersysteem, Waterketen, Waterveiligheid en aan het Algemeen Bestuur.

Aanvullend voorbereidingskrediet transportstelsel Zaltbommel

Aan het Algemeen Bestuur zal op 26 april 2018 worden voorgesteld een bedrag van € 625.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor voortzetting van de voorbereiding van de aanleg van een persleiding van Aalst naar Zaltbommel.

Aanvraag uitvoeringskrediet (2e fase) voor arbeidsveiligheidsmaatregelen bij gemalen

Besloten wordt een uitvoeringskrediet van € 900.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor fase 2 van het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van de arbeidsveiligheid van gemalen in het watersysteem.

Aanvraag uitvoeringskrediet waterbeheersing Werkendam-Oost 

Besloten wordt een uitvoeringskrediet van € 550.000,--

(€ 495.000,-- netto)  beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van wateroverlast beperkende maatregelen in Werkendam.

Conflicterende belangen bij het vestigen van zakelijk rechten t.b.v. aanleg transportstelsel Noord

Kennisgenomen wordt van de conflicterende belangen bij het vestigen van zakelijke rechten t.b.v. de aanleg van het transportstelsel Noord en ingestemd wordt met de afweging om ter zake vast te houden aan het huidige eigendommenbeleid van WSRL.

Aanvraag  van krediet voor uitvoering kadeversterking Giessen Noordeloos

Aan het Algemeen Bestuur zal op 26 april 2018 worden voorgesteld een brutokrediet van € 1.100.000,--, incl. BTW, beschikbaar te stellen voor de realisatie van de kadeversterking Giessen Noordeloos. Het netto benodigd krediet bedraagt € 1.100.000,--, incl BTW.

Bestuurlijke verkenning overdracht waterschapswegen

Besloten wordt:

1.            Met een extern bureau een plan van aanpak op te stellen om het proces tot overdracht verder uit te werken.

2.            Samen met de gemeenten overdrachtsscenario's met financiële oplossingsrichtingen uit te werken.

3.            Het voorkeursscenario uit het onderzoek te gebruiken om te komen tot een intentieovereenkomst met betrokken gemeenten.

Jaarverslag Crisisbeheersing 2017

Besloten wordt het jaarverslag Crisisbeheersing 2017 vast te stellen en extern te verspreiden onder de veiligheidsregio’s en provincies binnen het verzorgingsgebied en de aangrenzende waterschappen en intern o.a. onder de leden van het AB.

Rapport BIWA-onderzoek 2017 WSRL (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen)

Besloten wordt:

-              de uitkomsten van het rapport 'BIWA-onderzoek 2017 WSRL' conform de 'Verordening onder¬zoeken doelmatig¬heid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010' vast te stellen;

-              akkoord te gaan met de processtappen zoals verwoord in de notitie onderzoek BIWA vermeld onder de paragraaf 'Vervolgstappen'.

Het rapport  wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Middelen en aan het Algemeen Bestuur.

Evaluatie crisis vloerconstructie hoofdkantoor oktober 2017 – januari 2018

Besloten wordt de opgestelde evaluatie vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde verbeterpunten.

Blue deal

Besloten wordt:

-              In te stemmen met de Blue Deal, een programma dat bestaat uit langdurige partnerschappen tussen waterbeheerders in Nederland (de Nederlandse waterschappen en twee ministeries) en het buitenland;

-              In te stemmen met het ondertekenen van de Blue Deal, mede namens WSRL, door Hein Pieper, portefeuillehouder Internationaal van de Unie van Waterschappen/ Dutch Water Authorities tijdens de Wereld Waterdag d.d. 22 maart 2018;

-              In de komende maanden de invulling van Waterschap Rivierenland nader te bepalen.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Aan het Algemeen Bestuur zal op 26 april 2018 worden voorgesteld:

1.            De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2017 als volgt vast te stellen:

a.            het totaal van de kosten:             €             191.804.245

b.            het totaal van de opbrengsten: €             194.916.137

c.            voordelig exploitatieresultaat:  €             3.111.892

2.            Het voordelig exploitatieresultaat ad € 3.111.892 ten gunste te brengen van:

Watersysteem €              1.421.444            voordelig

Zuivering             €              1.157.019            voordelig

Wegen             €                   533.429             voordelig

Totaal               €                3.111.892            voordelig

3.            De overschrijdingen op de lasten van de volgende pro¬gramma's alsnog formeel te bekrachtigen:

a.            Waterketen       € 0,4 mln.

b.            Middelen            € 0,3 mln.

4.            De omvang van de algemene reserve per 31-12-2017 af te romen met € 0,9 miljoen tot € 6,2 miljoen;

5.            De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31-12-2017 van in totaal ad € 56.586 als¬nog formeel te bekrachtigen. 

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van Lexman Advocaten namens Raaijmakers en Zn. Bronbemaling B.V. tegen de opgelegde last onder dwangsom en invorderingsbeschikking vanwege herhaaldelijke overtreding van de Keur, Waterwet, Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen, ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten.

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer Goris te Gendt tegen de invorderingsbeschikking dwangsom vanwege overtreding van de aan hem verleende vergunning ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

In Control Verklaring WSRL 2017

Kennisgenomen wordt van de “In Control Verklaring WSRL 2017”. Deze verklaring zal ter informatie worden toegezonden aan de Commissie Middelen.

Bestuurlijke reactie Quick Scan Bestuurlijke veranderopgave Omgevingswet Waterschap Rivierenland

Besloten wordt de bestuurlijke reactie op de door de Rekenkamercommissie uitgevoerde quick scan “bestuurlijke veranderopgave Omgevingswet Waterschap Rivierenland” vast te stellen.