Bestuursovereenkomst MIRT onderzoek koploper Ravenstein-Lith

Besloten wordt in te stemmen met de bestuursovereenkomst  MIRT onderzoek Ravenstein – Lith, onder voorbehoud van besluitvorming in de Stuurgroep Delta Maas en het BO – MIRT.

Heemraad Den Hartog krijgt mandaat om deze overeenkomst namens WSRL te ondertekenen.

De rol van WSRL in deze koploper is overigens beperkt. De dijkversterking aan onze zijde maakt geen direct onderdeel uit van de MIRT verkenning. Er wordt bij de financiering van de koploper wel rekening gehouden met de vermeden kosten van de toekomstige dijkversterking aan onze zijde. De komende tijd moet nog blijken wat dit betekent voor vermeden kosten van dijkversterking van trajecten die nog niet in de HWBP programmering zijn opgenomen.

Overeenkomst inzake thermische drukhydrolyse rwzi-slib en luiers plus sideletter

Besloten wordt in te stemmen met de overeenkomst inzake thermische drukhydrolyse rwzi-slib en luiers met de bijbehorende sideletter.

Heemraad Roorda krijgt mandaat om deze overeenkomst plus de bijbehorende sideletter namens WSRL te ondertekenen.

De ARN b.v., als eigenaar van de naast de rwzi Nijmegen gelegen vuilverbranding, heeft het voornemen om ingezamelde luiers met behulp van de techniek van een thermische druk hydrolyse (TDH) te gaan verwerken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een deel van het slib van de rwzi Nijmegen gezamenlijk met de luiers in de TDH-installatie te behandelen en te vergisten op de rwzi Nijmegen. In dat geval ontstaat de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen op basis van de Subsidieregeling Duurzame Energie (hierna te noemen: SDE-subsidie) op de opgewekte elektriciteit.  In juni 2016 is een pilot installatie van de TDH door de ARN b.v. in gebruik genomen en hebben de ARN en WSRL een gezamenlijk onderzoek opgestart om te bepalen wat de mogelijkheden zijn van het verwerken van de luierslurry met het zuiveringsslib. De eerste resultaten zijn zeer positief. Op basis hiervan hebben partijen besloten om SDE-subsidie aan te vragen.

Bestuursprogramma Unie van Waterschappen

Ingestemd wordt met het concept bestuursprogramma 2016-2018 van de Unie van Waterschappen, “Verenigd in water”. Dit bestuursprogramma zal, na de vaststelling door de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen,  met een begeleidende brief ter informatie worden toegezonden aan het AB van WSRL..

Nevenfuncties dijkgraaf

De dijkgraaf meldt dat hij niet langer zitting heeft in de commissie van Toezicht van Centrum voor Veilig wonen in verband met gasbevingen Groningen.