Kredietaanvraag voor de realisatie van een zonnenpark op het terrein van de rwzi Gorinchem-Oost

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld een krediet van € 900.000,--  (bruto=netto) ter beschikking te stellen om invulling te geven aan het project “Zonnepark Gorinchem-Oost”.

Feitenrelaas en juridisch kader met betrekking tot de besluitvorming rondom de zomerschouw

Ingestemd wordt met de memo aan het Algemeen Bestuur en de brief aan de ZLTO afdeling Altena-Biesbosch over de besluitvorming en het juridisch kader met betrekking tot de zomerschouw in het Land van Heusden en Altena.

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar  van de Stichting Buiten Gezond Vianen en de Stichting Groene Hart  tegen de watervergunning voor diverse aanpassingen in watergangen ten behoeve van 3 windturbines aan de Autenasekade te Vianen op alle punten ongegrond te verklaren en de dwangsom van € 1.260,--  (in verband met termijn- overschrijding) toe te kennen.

Scope, veiligheidsopgave en meekoppelkansen dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa)

Besloten wordt:

1.            De veiligheidsanalyse en -opgave voor dijkversterking Tiel-Waardenburg binnen de bestaande scope van 19,5 km vast te stellen;

2.            De haalbaarheid (financieel, juridisch, bestuurlijk/maatschappelijk, technisch) van meekoppelkansen te onderzoeken.

Evaluatierapport teamoefeningen WBT met RBT op 18-11-2016

Besloten wordt de evaluatie van de oefeningen op 18 november 2016, waarbij een Waterschap Beleidsteam samen oefende met een Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, vast te stellen en in te stemmen met de verbeterpunten

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)

Besloten wordt:

1.            De tekst van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) per 15 december 2016 voor Waterschap Rivierenland vast te stellen;

2.            Het artikel 5.4.13 aangaande korting op medische indicatie  met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 op te nemen in deel 1 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschappen (SAW).

Herstructurering VAMIL-lease N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met het verzoek van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant, hierna te noemen: SNB, om de operationele leaseovereenkomst per 10 november 2017, zijnde 20 jaar nadat de lease van de slibverwerkingsinstallatie effectief is geworden, te beëindigen;

2.            In te stemmen met de beëindiging van het opstalrecht en het overnemen van het opstalrecht ten behoeve van de slibverwerkingsinstallatie door SNB per 10 november 2017.