Intentieverklaring Bij Bewust Betuwe

Ingestemd wordt met de intentieverklaring Bij Bewust Betuwe, die tot doel heeft het stimuleren van het biodiversiteits-bewustzijn en het verbeteren van de leefomgeving voor de bijen. De secretaris-directeur krijgt mandaat om deze intentieverklaring namens WSRL te ondertekenen tijdens een symposium op 31 maart 2017.

Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma 2016-2021, peildatum 31-12-2016

Kennisgenomen wordt van de voortgangsrapportage over de uitvoering van het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van WSRL met peildatum 31-12-2016. Hierin wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het WBP, de mate waarin gestelde doelen worden bereikt, de redenen van de eventule afwijking en de voorgestelde maatregelen. Besloten wordt deze toe te sturen naar Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht.

Formele reactie van ILT op de veiligheidsbeoordeling van dijktrajecten 43-3 t/m 43-6 en aanvullende subsidieaanvragen voor Wolferen-Sprok en Neder-Betuwe

Besloten wordt:

-Kennis te nemen van de instemming van ILT met het veiligheidsoordeel D (afkeuring) van dijktrajecten 43-3

t/m 43-6

-In te stemmen met het indienen van de subsidieaanvraag voor de tussenvakken van de projecten

dijkversterking Wolferen Sprok ter grootte van  € 4.792.324 en Neder Betuwe ter grootte van € 3.342.838.

Vaststellen projectplan Waterwet Fluvia Tiel, eerste fase

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld:

- De Nota van beantwoording op de ingediende zienswijze vast te stellen.

- Het Projectplan Waterwet gewijzigd vast te stellen.

Wijziging verdeling financiering  voorbereidingskosten integreren dijkteruglegging Oosterhout en dijkversterking Wolferen-Sprok

Ingestemd wordt met de wijziging van verdeling van de voorbereidingskosten  en besloten wordt de aangepaste intentieovereenkomst met de provincie Gelderland te ondertekenen. Met deze intentieovereenkomst wordt de dijkteruglegging Oosterhout geïntegreerd in de verkenningsfase van de dijkversterking Wolferen-Sprok.             

Auditjaarplan 2017

Ingestemd wordt met het auditjaarplan 2017, waarin aangegeven wordt op welke wijze de auditcapaciteit van het team Concerncontrol in 2017 wordt ingezet voor het uitvoeren van de geplande onderzoeken.

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld:

1.            De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2016 als volgt vast te stellen:

a.         het totaal van de kosten:            € 180.130.627   

b.         het totaal van de opbrengsten   € 185.802.426

c.         voordelig exploitatieresultaat   €     5.671.799

2.            De overschrijdingen op de lasten van de volgende programma's alsnog formeel te bekrachtigen.

a.         Waterveiligheid                    €  1,2 mln

b.         Watersysteem             €  0,4 mln

3.            De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31-12-2016 van in totaal  € 174.952  alsnog formeel te bekrachtigen;

4.            In te stemmen met het opheffen van de volgende reserve en voorziening:

  • Bestemmingsreserve afvalwater Kinderdijk
  • Voorziening afhandeling bezwaren belastingheffing 2009 - 2015   

5.            In te stemmen dat een bedrag van € 275.947  is toegevoegd aan een nieuw ingestelde voorziening PBB ten behoeve van de in 2016 niet bestede middelen in het kader van het persoons gebonden basisbudget (PBB)

6.            Het voordelig exploitatieresultaat ad €5.671.799 ten gunste te brengen van:

Watersysteem                 €   2.571.601            voordelig

Zuivering                           €   2.863.698            voordelig

Wegen                               €      236.500            voordelig

-------------------------------------------------------------------------

Totaal                                 €   5.671.799            voordelig

7.            In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve ten behoeve van klimaatadaptatie voor een bedrag van € 500.000 ten laste van de egalisatiereserve Watersysteem .

Strategische aankoop van het pand gelegen aan de Sluis 51 te Groot-Ammers

Besloten wordt, als strategische aankoop in het kader van het IVAV-project,  over te gaan tot de aankoop van het pand aan de Sluis 51 te Groot-Ammers.