Voortgangsrapportage Waterbeheerplan, peildatum31-12-2015

Kennisgenomen wordt van de voortgangsrapportage over de uitvoering van het Waterbeheerplan 2010-2015 van WSRL met peildatum 31-12-2015. Deze zal worden gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht.

Nota vaarweg- en nautisch beheer

Besloten wordt tot vaststelling van de Nota vaarweg- en nautisch beheer. Deze nota is bedoeld om een duidelijk beeld te geven van de taken, rollen en verantwoordelijkheden die WSRL heeft als het gaat om vaarwegbeheer en nautisch beheer.

Green Deal Infranatuur

Ingestemd wordt met de Green Deal Infranatuur en heemraad Gremmen krijgt mandaat om deze overeenkomst namens WSRL te ondertekenen. Doel van de Green Deal Infranatuur kan worden samengevat als het creëren van voorwaarden om het realiseren van beheer van infrastructuur te laten versmelten en het tegelijkertijd verbeteren van de biodiversiteit en natuurontwikkeling.

Overdracht beheer van overstromingsmodellen en scenario’s

Kennisgenomen wordt van een memo waarin beschreven is wat de huidige situatie is rondom het beheer van de overstromingsmodellen en –scenario’s, wat de gewenste situatie is en waarin het proces wordt geschetst dat dit jaar in gang wordt gezet om tot overname over te gaan.

Beslissing op bezwaarschriften van meerdere omwonenden tegen watervergunning met betrekking tot de aanleg van nevengeulen en meestromende oevergeulen en de aanleg van parkeerplaatsen in de Hesseltsche uiterwaarden te Neerijnen

Besloten wordt, grotendeels conform het advies van de adviescommissie Awb, de bezwaren tegen een aan Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland, verleende watervergunning  ongegrond te verklaren.Tevens zal op advies van de adviescommissie Awb een nadere motivering worden gegeven over de gevolgen voor de waterkering.

Wijzigen algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014, WT 18 Varen op oppervlaktelichamen

Besloten wordt de algemene regel WT 18 “Varen op oppervlaktelichamen” te wijzigen met een uitbreiding voor de recreatieplassen de Beuningse Plas en omgeving en het Lingemeer en deze wijziging met ingang van 1 april 2016 in werking te laten treden. Hiermee wordt de oorspronkelijke mogelijkheid hersteld om binnen bepaalde grenzen weer gebruik te kunnen maken van mechanisch voortbewogen vaartuigen op de Beuningse Plas en omgeving en het Lingemeer.

Beslissing op het bezwaarschrift van de heer Booiman inzake het weigeren van een watervergunning voor een wal en laurierhaag  te Huissen

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar inzake het weigeren van een watervergunning  ongegrond te verklaren.

Beslissing op het  bezwaarschrift van de  heer Den Braven te Kinderdijk met betrekking tot het verlenen van een watervergunning aan de gemeente Molenwaard voor de aanleg van twee parkeervoorzieningen, het aanbrengen van een duiker en het verwijderen van bomen op en langs de waterkering ter plaatse van de Veerdam te Kinderdijk

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar op alle punten ongegrond te verklaren.

Beslissing op het bezwaarschrift van mevrouw Lakerveld-van Dorp te Lexmond met betrekking tot het verlenen van een watervergunning voor het slopen en bouwen van een berging ter plaatse van Achthoven 7 te Lexmond

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar op alle punten ongegrond te verklaren.

Conceptbegroting Openbaar Lichaam Park Lingezegen 2017 en conceptmeerjarenbegroting 2017-2019

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld om in te stemmen met de conceptbegroting 2017 en de conceptmeerjarenbegroting 2017-2019  van het Openbaar Lichaam Park Lingezegen.

Informatie-uitwisseling tijdens hoogwater met Duitse partners

De memo waarin beschreven staat hoe tijdens het hoogwater informatie uitgewisseld wordt over de actuele situatie met de betrokken organisaties in Duitsland ( Deichverband Kleve-Landesgrenze, Deichverband Xanten-Kleve en de Bezirksregierung Düsseldorf) wordt voor kennisgeving aangenomen.

Beslissing op het bezwaarschrift van mevrouw Lakerveld-van Dorp te Lexmond tegen haar verzoek om handhaving

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen haar buurman, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Uitvoering Participatiewet

Ingestemd wordt met het voorstel tot het jaarlijks creëren van twee tot drie arbeidsplaatsen voor 1,39 FTE (50 uren per week) in de periode 2015-2026 zoals bedoeld in de Participatiewet alsmede de daaruit voortvloeiende formatieve gevolgen, waarbij binnen de toegekende personeelsbudgetten wordt gebleven.

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld:

1.            De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31-12-2015 ad € 9.700,-- alsnog formeel te bekrachtigen;

2.            In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserves "Campagne jaar van de Dijk" (vrijval € 31.150) en "Samenwerken in de Waterketen" (vrijval € 21.300);

3.            De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2015 als volgt vast te stellen:

Het totaal van de kosten                €     173.945.748

Het totaal van de opbrengsten:    €     184.637.447

Voordelig exploitatieresultaat:      €        10.691.699

3.            Het resultaat ten gunste te brengen van egalisatiereserve:

Watersystemen   €             6.800.223           voordelig

Zuivering              €             3.419.814            voordelig

Wegen                  €                 471.662           voordelig

Totaal                    €           10.691.699           voordelig