Onderwerp en besluit

Portefeuille­houder

Lid directieraad
Proces

-       Herziening Peilbesluiten Lek en Linge en Tielerwaard

Besloten wordt de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen, met een enkele tekstuele aanpassing, vast te stellen.

 

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 juni 2019 worden voorgesteld om:

-              kennis te nemen van de inspraaknota met de ingebrachte

              zienswijzen en de reactie van het CDH op die zienswijzen;

-              vast te stellen het peilbesluit Lek en Linge;

-              vast te stellen het peilbesluit Tielerwaard.

M. Gremmen

J. Knoops

- cie. Watersysteem d.d. 27-5-2019;

- AB d.d. 21-6-2019.

  •  Veiligheidsbeoordeling van dijktraject 43-1 conform het wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met de resultaten van de beoordeling van dijktraject 43-1 conform het Wettelijk Beoordelings­instrumen­tarium 2017;

2.            In te stemmen met toezending van de beoordelings­rapportage naar Inspectie voor Leefomgeving en Transport;

3.            de Commissie Waterveiligheid en het Algemeen Bestuur te informeren over de resultaten van de beoordeling van dijktraject 43-1.

 

G. den Hartog

Y. van der Meulen

Ter kennis van cie. Waterveiligheid d.d. 27-5-2019 en AB d.d. 21-6-2019.

  • Wijziging strategie van het muskusrattenbeheer in Nederland

Ingestemd wordt met het verlenen van mandaat aan de medewerkers van het Team Inkoop voor het zelfstandig afhandelen van berichten met betrekking tot aanbestedingen via het aanbestedingssysteem.

G. Nieuwenhuis

J. Knoops

  • Beslissing op bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Awb, het bezwaar van een bedrijf tegen de opgelegde last onder dwangsom ongegrond te verklaren.

M. Gremmen

J. Knoops

  • Beslissing op bezwaar tegen afwijzing van een handhavingsverzoek

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Awb, het bezwaar tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek in verband met een illegale dam met duiker gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en het verzoek om vergoeding van proceskosten toe te wijzen.

M. Gremmen

J. Knoops

  • Bestuurlijke vaststelling ENSIA Verantwoordingsrapportages BGT 2018 en BRO 2018

Besloten wordt de verantwoordingsrapportages Basisregistratie Grootschalige Topografie 2018 en Basisregistratie Ondergrond 2018 vast te stellen. De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland, waarin alle gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier worden vastgelegd. Met de BRO beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel overheid als andere partijen ter beschikking te stellen. Door deze rapportages bestuurlijk vast te stellen, wordt geborgd dat de noodzakelijke maatregelen in beeld zijn bij het bestuur en uitvoering ambtelijk wordt belegd.

 

G. Nieuwenhuis

J. Knoops

  • Reactie op vragen fractie Water Natuurlijk m.b.t. activiteiten Golfbaan te Spijk

Ingestemd wordt met de beantwoording van de vragen van de fractie Water Natuurlijk m.b.t. de activiteiten ten behoeve van de uitbreiding van de golfbaan te Spijk.

G. Nieuwenhuis

J. Knoops