Aanvraag van krediet voor aanvullende grondaankoop kadeverbetering Molenkade

Besloten wordt een aanvullend krediet van € 170.000,-- beschikbaar te stellen voor de resterende grondaankoop ten behoeve van de kadeverbetering Molenkade.

Vaststelling projectplan Waterwet (inclusief  de nota van beantwoording) voor de integrale kadeverbetering Molenkade

Besloten wordt :

  •  het projectplan Waterwet (inclusief de nota van beantwoording) voor de integrale kadeverbetering Molenkade vast te stellen;
  •   het vastgestelde projectplan Waterwet met bijbehorende stukken bekend te maken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening WSRL 2010.

Aanvraag van krediet voor het verdiepen van het Achtwaterschap i.c.m. realisatie natuurdoelen in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld een bruto krediet van € 5.505.000,-- (netto € 4.500.000,--) beschikbaar te stellen voor het verdiepen van het Achterwaterschap in combinatie met de realisatie van natuurdoelen in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk.

Vaststelling projectplan Waterwet (inclusief de nota van beantwoording) voor het verdiepen van het Achterwaterschap i.c.m. realisatie natuurdoelen in de Hoege Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk

Besloten wordt:

  •  het projectplan Waterwet (inclusief nota van beantwoording) voor het verdiepen van het Achter-waterschap in combinatie met realisatie van natuurdoelen in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk met bijbehorende stukken vast te stellen;
  •  het vastgestelde projectplan Waterwet (inclusief nota van beantwoording) met bijbehorende stukken, bekend te maken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraakverordening WSRL 2010.

Aanvraag van krediet voor uitvoering kadeverbetering Molenkade

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld een bruto krediet van € 8.500.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van integrale kadeverbetering Molenkade. De totale subsidiebijdrage is € 1.650000,-- waarmee  het netto benodigd krediet € 6.580.000,-- bedraagt.

Evaluatie oefening/calamiteit Kromme Nol maart 2015

De evaluatie van de oefening in maart 2015 met het openen en sluiten van de Kromme Nolkering, waarbij vanwege complicaties bij het openen  is opgeschaald, wordt vastgesteld en ingestemd wordt met de verbeterpunten.

Evaluatie neerslagtekort 2015

De evaluatie van de periode van neerslagtekort in de zomer van 2015, waarbij de calamiteitenorganisatie in werking is getreden, wordt vastgesteld en ingestemd wordt met de verbeterpunten.

Evaluatie calamiteit scheuren Molenkade mei 2015

De evaluatie van de calamiteit in mei 2015, waarbij scheuren in de Molenkade te Groot-Ammers zijn geconstateerd, wordt vastgesteld en ingestemd wordt met de verbeterpunten.

Evaluatie van de oefening Stroming 2015, de GO-live oefening voor het netcentrisch werken

Besloten wordt de evaluatie van de in juni 2015 uitgevoerde oefening Stroming 2, tevens bedoeld als de GO-LIVE oefening voor het netcentrisch werken, vast te stellen en in te stemmen met de verbeterpunten.

Budget “vervanging langdurig zieken 2016”

Besloten wordt om ten behoeve van het budget “vervanging langdurig zieken 2016” een aanvullend bedrag van € 300.000,-- te reserveren ten laste van de post Onvoorzien 2016.