8 februari 2018

Afronden 1e audit zorgplicht primaire waterkeringen

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer Heeneman te Culemborg tegen het wijzigingsbesluit van de watervergunning d.d. 12 september 2017 voor het dempen en compenseren van twee B-wateren in het plangebied Parijsch-Zuid te Culemborg op alle punten ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

Intentieovereenkomst WSRL en gemeente Nijmegen inzake primaire waterkering en gebiedsontwikkeling noordrand Waalfront en NYMA-terrein

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met opgestelde Intentieovereenkomst waterschap Rivierenland en Gemeente Nijmegen inzake primaire waterkering en gebiedsontwikkeling noordrand Waalfront en NYMA-terrein;

2.            Portefeuillehouder Den Hartog mandaat te verlenen om deze intentieovereenkomst te ondertekenen.

Voortzetting Dijkinspiratietafel voor onbepaalde tijd

Besloten wordt:

1.          Kennis te nemen van de opbrengst van de Dijkinspiratietafel.

2.            De duur van de inzet van een Dijkinspiratietafel te verlengen voor onbepaalde tijd, met de mogelijk¬heid voor zowel WSRL als de deelnemers aan DIT om per 1 december van elk kalenderjaar hun medewerking aan DIT te beëindigen.

3.            Het komende jaar eventueel de samenstelling van de Dijkinspiratietafel te wijzigen om meer aandacht te kunnen geven aan het aspect cultuurhistorie.

4.            Continuering voor de volgende aspecten:

-              blijvende inzet voor het gehele HWBP dijkversterkingsprogramma en de daaronder vallende projecten;

-              inzet van de Dijkinspiratietafel voor andere programma's en projecten (bijvoorbeeld nu al het gebiedsproces bij de Linge, klimaatadaptatie Rijk van Nijmegen, regionale keringen etc.);

-              de mogelijkheid bieden voor beperkte uitwerking van sommige aangedragen ideeën;

-              de Dijkinspiratietafel niet alleen inzetten aan het begin van projecten, maar ook een taak geven voor de kwaliteitsborging (wordt 'meerwaarde' ook daadwerkelijk gerealiseerd?).

Tevens wordt afgesproken dat in een nog op te stellen aanvullend voorstel t.b.v. het CDH nader zal worden ingegaan op het volgende:

•             Een flexibele samenstelling is van belang. Afhankelijk van het onderwerp en de regio een deskundige/bekende kiezen uit dat gebied.

•             De naam "dijkinspiratietafel" voldoet feitelijk maar deels omdat er ook onderwerpen naast "de dijk" spelen. Graag nadenken over een andere naam. Overigens speelt daarbij op de achtergrond uiteraard wel dat de dijkinspiratietafel voor 100% ten laste komt van het HWBP.

•             Als er andere onderwerpen spelen dan nu dan graag ook de andere heemraden betrekken bij "de tafel"

•             De uren van externen worden geschreven maar worden ook de interne uren bijgehouden?

•             Met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld één keer per jaar) evalueren en deze evaluatie aan het CDH voorleggen om vast te stellen of het concept nog voldoet en of bijstelling nodig is.

•             Wat is de tijdsbesteding van de leden en wat zijn de uurtarieven?

Wijziging algemene regels GW1 t/m GW5 ten behoeve van grondwateronttrekkingen 

Omdat een evaluatie van de huidige algemene regels voor grondwater er toe geleid heeft dat een aantal wijzigingen wenselijk is om beter aan te sluiten bij de praktijk, wordt besloten de huidige algemene regels GW1 t/m GW5, behorende bij de Keur van Waterschap Rivierenland 2014, geheel in te trekken en te vervangen door een nieuwe reeks algemene regels GW1 t/m GW5.

Beslissing op bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van RoyalHaskoningDHV namens Quick Holding B.V. te Hedel tegen de opgelegde last onder dwangsom d.d. 15 augustus 2017 wegens overtreding van de Waterwet en/of het Activiteitenbesluit milieubeheer ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Communicatietraject rond gemeenteraadsverkiezingen 2018

Igestemd wordt met het voorgestelde communicatietraject rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018 met nadtrukkellijke aandacht voor klimaatadaptatie. Daartoe zullen o.a. in de tweede helft van mei/begin juni 2018 vijf regionale bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden worden georganiseerd, waarbij de leden van het CDH als gastheer/gastvrouw zullen optreden. 

Actualisatie begroting 2018 en ontwerpbegroting  2019 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 februari 2018 worden voorgesteld in te stemmen met de actualisatie begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis met inbreng van een positieve zienswijze.

Voortgang onderzoek vloeren hoofdkantoor WSRL

Kennis genomen wordt van de memo over de voortgang van het onderzoek naar de vloeren van het hoofdkantoor. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het gebouw veilig is en dat het gebruikt kan blijven  worden op dezelfde wijze als tot nu toe. Wel wordt een project gestart om er voor te zorgen dat het gebouw weer aan de bouwnormen gaat voldoen. Het is de verwachting dat daartoe in een deel van het gebouw maatregelen genomen moeten worden. De uitvoering van deze maatregelen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden.