9 februari 2017

Veiligheidsbeoordeling van dijktrajecten 43-3, 43-4, 43-5 en 43-6 conform Wettelijk Beoordelingsinstumentarium 2017

Besloten wordt:

1.            in te stemmen met de resultaten van de beoordeling van dijktrajecten 43-3, 43-4, 43-5 en 43-6 conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017;

2.            in te stemmen met toezending van de beoordelingsrapportages naar Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

 Dit voorstel geeft invulling aan de Eerste beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskans. Het instemmen met de resultaten van de beoordeling van dijktrajecten 43-3, 43-4, 43-5 en 43-6 (in totaal 121 km.) is een noodzakelijke stap in de beheercyclus van waterkeringen. De resultaten vormen de basis voor de landelijke rapportage die de Minister van I en M opstelt voor de beide Kamers der Staten-Generaal.

 Het veiligheidsoordeel voor alle bovengenoemde dijktrajecten is veiligheidscategorie D. Dit houdt in dat de overstromingskans van het dijktraject veel groter is dan de signaleringswaarde en de ondergrens. De dijktrajecten voldoen dus ruimschoots niet aan de gestelde norm. Dit lag overigens in de verwachting en om die reden zijn deze dijktrajecten ook als eerste beoordeeld.

 Met het vaststellen van dit veiligheidsoordeel kunnen deze dijktrajecten integraal worden aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Voor de lopende dijkversterkingen op deze dijktrajecten (GOWA, TiWA, WOS, Nederbetuwe, etc.) betekent dit dat daarmee ook de zogenoemde 'tussenvakken' voor subsidie in aanmerking komen. 

Zomerschouw Land van Heusden en Altena/ Oostwaard

Besloten wordt de zomerschouw in het Land van Heusden en Altena/Oostwaard niet in te voeren, omdat na een zorgvuldige afweging van relevante belangen gebleken is dat daar onvoldoende draagvlak voor is.

Besluit inzake voortzetting project Thermische drukhydrolyse rwzi-slib en luiers

Vooralsnog wordt besloten:

•             Niet in te stemmen met het voortzetten van de samenwerking met de ARN b.v. betreffende de Thermische drukhydrolyse RWZI-slib en luiers;

•             De "overeenkomst inzake Thermische drukhydrolyse RWZI-slib en luiers" d.d. 21 september 2016 schriftelijk te ontbinden. 

 Hiervan zal melding worden gedaan in de commissie Waterketen op 24 januari 2017. Indien zich nieuwe feiten en/of omstandigheden voordoen als gevolg van nader bestuurlijk overleg met de ARN B.V. komt het voorstel terug in het CDH.

Calamiteitenbestrijdingsplan niet watergerelateerd

Besloten wordt het calamiteitenbestrijdingsplan voor niet watergerelateerde calamiteiten vast te stellen. Het betreft mediacalamiteiten, terrorisme, cybercrime, datalekken, dierziekten en aantasting semi-statisch archief.